VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

MAJ 2014

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

HARMONI & KONFLIKT

Menneskeheden er inde i en cyklus med hurtige forandringer. Det bekræftes af utallige tumultagtige begivenheder både nationalt og internationalt. Omvæltningen er delvis skabt af de valg, menneskeheden har foretaget, og af den følelsesmæssige fokusering på de fleste af menneskelivets aspekter. Men det er en test, der indebærer mulighed for åndelig vækst. Opfattelsen af dualitet skaber splittelse, men den repræsenterer også en beslutning om at vælge et åndeligt liv eller fortsætte med det materialistiske liv. Under konflikter lærer mennesket at tage beslutninger. Beslutningerne baseres forhåbentlig på en åndelig, kulturel og social udvikling, der lægger vægt på menneskehedens enhed. Hvis ikke kan separatismen i menneskets tankesind forlænge den nuværende materialistiske kriseperiode og skabe flere og flere konflikter. Princippet om konflikt (4. stråles energi) er en kvalitet, der tvinger menneskeheden til at lære af fortidens fejltagelser og foretage nye valg. Hos de fleste mennesker skaber konflikt indre spændinger, men det øger samtidig behovet for at foretage valg i vanskelige situationer, og det er en egenskab, der er nødvendig. Konflikt er et aspekt af krisen, og den hører til evolutionsprocessen. Kriser er nødvendige for at stimulere medfølelse og forståelse og vække den iboende åndelighed.

I kulturel forstand er konflikt et socialt fænomen, der involverer forskelle i personlige synspunkter. Forskellene kan være langtidsholdbare og have langvarig effekt på kulturen. Kultur afspejler deling af idéer, værdier og perspektiver. Hvis idéer og værdier i hele menneskehedens verdenskultur er påvirket af det åndelige princip om deling (et aspekt af 2. stråle for kærlighed-visdom) vil menneskeheden begynde at reducere verdens konflikter. Kulturel deling vil medføre større forståelse nationer imellem. Den vil også resultere i øget globalt samarbejde og udjævne kulturelle forskelle, og det vil medvirke til at overvinde konflikter. Samarbejde er en metode til socialt engagement, som er en modsætning til den konkurrerende metode. At se sig selv som en del af en helhed er det første skridt til at fjerne holdninger, der fremmer splittelse og styrker fordomme og partiskhed. Konflikt opstår, når konkurrence udelukker samarbejde, for det skaber separatistisk tænkning i menneskers bevidsthed, og det styrker egoistiske holdninger. ”Jeg’et” erstatter ”vi’et” i menneskets bevidsthed, og det påvirker synet på verden.

Mennesket er socialiseret ind i bestemte synspunkter via familien, vennekredsen, lokalsamfundet og nationen. Efterhånden som mennesket modnes i sin udvikling, skifter verdenssynet. Først er det egocentrisk, derefter sociocentrisk og til sidst heliocentrisk. De tre verdenssyn er korrekte på de forskellige udviklingsstadier, og de tillader, at perspektivet skifter fra selvoptagethed via gruppefokusering til et globalt eller universelt perspektiv. Det medfører en mulighed for et mere rummeligt og inkluderende verdenssyn. Jo mere inkluderende verdensbilledet er, jo større er evnen til at tage hensyn til andres behov. Det er grundlaget for den moralske udvikling, der er fundamentet for en menneskelig kultur, der tager ansvar for sine medlemmer. Udviklingen af medfølelse eller ”kærlighed i handling” vil stimulere menneskehedens evne til at overvinde konflikter. Og medfølelse er et aspekt af intuition.

”Intuition er en omfattende forståelse af det universelle princip, og når den er aktiv, er der – i det mindste af og til – en fuldstændig mangel på følelsen af adskilthed”.

Alice A. Bailey: Glamour: A World Problem, p. 3

 

Ny artikel:
BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER
af Torkom Saraydarian

Disciple er nødt til at foretage en dybtgående og detaljeret iagttagelse af deres blændværk og illusioner, for deres udvikling afhænger af, om de er i stand til at overvinde dem. Men først og fremmest skal disciplen være klar over, hvad man forstår ved blændværk. Blændværk er astrale begærformer, som strømmer rundt i auraen og er forbundet med de astrale og æteriske centre. På grund af forbindelsen til centrene har de stor indflydelse på disciplens handlinger, følelser, tanker og relationer.

Hvordan bekæmper man sine blændværk? Det første og vigtigste skridt er at bruge intellekt, logik, iagttagelse og analytisk tænkning. Det næste skridt består i at forædle centrene så meget, at de ikke længere ”stiller ind” på blændværket. Det gøres ved at stimulere den egenskab, der er blændværkets diametrale modsætning.

Illusioner skabes i tankesindet under den mentale udvikling, hvor mennesket begynder at registrere bestemte indtryk, inspirationer, åbenbaringer, idéer og tankeformer. Kontakten mellem det mentale redskab og energistrømningerne skaber illusioner, når det mentale redskab endnu ikke er tilstrækkelig udviklet, eller hvis det indeholder blokeringer eller krystalliseringer fra det nuværende eller fra tidligere liv. Tankesindet fejlfortolker energistrømningerne og farver dem med personlige forventninger, forestillinger og interesser. Fejlopfattelse og begrænsning af energistrømningerne medfører illusioner. Derfor er en illusion en tankeform, hvor essensen er lys eller intuition, men hvor formen ikke repræsenterer essensen, fordi tankeformen bruges til personlige hensyn eller til gruppeformål eller til nationale interesser.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-830/

 

Ny artikel:
ÅRETS INDRE REJSE
af Kenneth Sørensen

I perioden omkring fuldmåne tænker aspiranter og disciple over og betoner bestemte åndelige egenskaber, som er nødvendige for discipelskab og indvielse. Men de astrologiske kvaliteter er ikke kun tilgængelige under de 5-dages fuldmåneperioder. I hele måneden, hvor Solen ”bevæger” sig i et af de tolv astrologiske tegn, stimuleres den kollektive bevidsthed med de astrologiske energier. Der er alligevel grund til at skelne mellem fuldmåneperioden og resten af måneden. I fuldmåneperioden skal man forsøge at have en helt upersonlig holdning forstået på den måde, at man skal glemme sig selv og sine egne problemer for at tilføre Jorden og menneskeheden en kollektiv impuls, som naturligvis skal udtrykkes og forankres lokalt. De øvrige dage kan man bestræbe sig på at udtrykke de astrologiske egenskaber i dagligdagen og tage de udfordringer op, som en intensiveret udviklingsrejse medfører.

Artiklen er bl.a. skrevet med det formål at hjælpe udviklingsgrupper i gang med arbejdet. Artiklen skal derfor ses som en opfordring til at danne grupper, hvor man forbereder sig på den kommende måneds indstrømning. Det vil være en stor fordel, hvis der er en astrologikyndig i gruppen. Det vil gøre det muligt både at oplyse om den aktuelle måneds energier, og om den individuelle påvirkning af perioden og fuldmånen. En analyse af de enkelte gruppedeltageres personlige horoskop, kan give præcise oplysninger om de områder, hvor indflydelsen vil være stærkest. Det kan gøres ved at iagttage huset eller husene (livets områder), som Solen ”bevæger” sig igennem i den pågældende måned. Men husk at de modstående tegn og huse også er vigtige. Desuden kan man med fordel studere de eksoteriske og esoteriske herskeres placering og aspektering i horoskopet og dermed få vigtige oplysninger om indre psykologiske temaer, som aktiveres i perioden. Man kan med fordel praktisere en meditation, hvor gruppen indstiller sig på de aktuelle energier.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-826/

 

Ny artikel:
DE VISES STEN
af Erik Ansvang

Hvis man tror, at alkymi drejer sig om mystiske magikere, der står i dunkle laboratorier mellem rygende kolber og boblende reagensglas, mens de udfører hemmelige eksperimenter for at skabe guld, så er det svært at se en sammenhæng med åndelig udvikling. Men hvis guld i stedet er et symbol på noget helt andet end en klump fysisk metal, så er der måske en sammenhæng.

Alkymi er ”naturens kemi”. Alkymi beskæftiger sig med naturens finere kræfter. Eksoterisk set er det en søgen efter midler til at forvandle uædle metaller til guld ved hjælp af f.eks. ”de víses sten” – lapis philosophorum (kabbalistisk alkymi). Forvandlingen er mulig, men det er en søgen, der kun repræsenterer alkymiens rent fysiske eller materielle aspekt. Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed, og de to skal smelte sammen i en syntese og bliver ét, når de åndelige, alkymistiske processer er fuldført. Det er det, rosenkreuzerne kalder ”det kymiske bryllup”, og her er der tale om åndelig eller esoterisk alkymi. De uædle metaller symboliserer menneskets lavere begær, lidenskaber og vrangforestillinger, og rent guld er den visdom, der opstår, når der opnås åndelighed. Middelalderens Rosenkreuzere var alkymister, der ledte efter ”den skjulte ånd” i alt uorganisk stof, og som af frygt for forfølgelser skjulte deres esoteriske filosofi bag et slør af symbolik.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-832/

 

--oo0oo--

 

DU KAN DOWNLOADE 32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:

o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman
o STILHEDENS STEMME af H.P. Blavatsky

--oo0oo--

 

 
Bliv ven med VisdomsNettet!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet:

SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat stammer fra H.P. Blavatsky, og det lyder sådan: “Universet består af en samling bevidsthedstilstande”.

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen