VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

JULI 2014

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

HVOR ER "HIMLEN"?

Menneskeheden har sendt rumsonder meget langt ud i rummet, og med teleskoper har rumforskerne iagttaget fjerne galakser millioner af lysår borte, men religionernes meget omtalte ”Himmel”, hvor Gud, englene og de rettroende angiveligt opholder sig, har ingen set. Religionerne kan ikke forklare, hvor deres ”Himmel” befinder sig, men iflg. åndsvidenskaben findes der tre områder, der på en måde kan betegnes som en slags ”Himmel”.

Den ene ”Himmel” er astralplanet. Det er et subjektivt eksistensplan – det sjette af syv bevidsthedsplaner. Det fysiske plan gennemtrænges af astralplanets stof, som ikke kan opfattes med de fysiske sanser, for de er ikke i stand til at registrere stoffets finhed og hurtige bevægelser. Iagttagelse kræver clairvoyance. Når mennesket dør på det fysiske plan, overføres bevidstheden til astrallegemet. Det samme sker, når det sover. Mennesket kan bruge lang tid på astralplanet afhængig af tilstanden i følelses- og begærlivet. Det er muligvis den bevidsthedstilstand, som de traditionelle religioner kalder ”Himlen”. Det er en tilstand for sanselig nydelse, der er udtryk for længsel efter hvile, fred og lykke, og det enkelte menneske skaber det for sig selv i forhold til det, der er opbygget i livet på det fysiske plan. Derfor er der utallige varianter af det astrale liv. På et tidspunkt dør astrallegemet også, og bevidstheden trækker sig ind på næste eksistensplan – mentalplanet.

mentalplanet er der også en slags ”Himmel”. Planet omtales ofte som Devachan. I det gamle Egypten hed det Amenti. Eksistensplanet og mentallegemet består af endnu finere og hurtigere vibrerende stof end astrallegemet, og bevidsthedstilstanden, der beskrives som lyksalighed, er mere eftertænksom og intens. Virkelighedsoplevelsen er overvældende i forhold til astralplanet. Men mentalplanet hører stadig til den lavere stof- og formverden, og mennesket er også nødt til på et tidspunkt at transcendere den mentale tilstand. Det kan kun ske via ubundethed og upersonlighed – og det gælder i øvrigt uanset hvilket bevidsthedsplan, man befinder sig på. Desuden er der ingen ophold i Devachan for det uudviklede menneske, for hvis der kun er udviklet meget lidt intelligens og aktivt tankeliv, er der ikke noget at bearbejde i Devachan. Hvis det er tilfældet, udsender sjælen en impuls, som indleder en ny reinkarnationsproces.

Den tredje form for ”Himmel” kaldes Nirvana, som de fleste har hørt om. Et menneske får kun adgang til den høje energiverden, når de tre lavere formverdener ikke længere kan fastholde et menneske pga. bindinger eller karma. Mentalplanet giver en oplevelse af enhed med andre, men eksistensplanet er stadig en afspejling af en endnu højere tilstand, og derfor er der stadig aspekter af egoisme og separatisme. Nirvana repræsenterer ægte enheds- eller gruppebevidsthed. Det indebærer lyksalighed for den enkelte, og adskilthed opleves ikke længere – kun altomfattende enhed. Det er en bevidsthedstilstand, der kan opnås på det fysiske plan af de mennesker, der opnår oplysning. Nirvana oversættes som regel med ”tomhed” eller ”udslettelse”, men ofte – navnlig i Vesten – fortolker man meningen bogstaveligt, og derfor sidestiller man Nirvana med totalt ophør af liv og bevidsthed. Holdningen kan sammenlignes med naturvidenskabens overbevisning om, at når et fysisk menneske dør, udslettes livet og bevidstheden permanent. Iflg. åndsvidenskaben er begge dele en misforståelse. Nirvana er den tilstand man opnår, når man undslipper de karmiske cyklusser af genfødsel og lidelse. Nirvana er en tilstand af enhed med den universelle bevidsthed – ”den rene tilstand” – på det nirvaniske eller atmiske bevidsthedsplan.

Når det fysiske legeme er kasseret, vil de fleste mennesker stå over for to store oplevelser i efterlivet – et øjeblik med sjælskontakt, og derefter et tilbageblik over det fysiske liv. Det skaber grundlag for bearbejdning i efterlivet, og former desuden grundlaget for næste inkarnation.

Spørgsmålet er nu, hvor religionernes ”Helvede” befinder sig? Det er et rædselsvækkende torturkammer, som den alkærlige Fader iflg. præsterne bruger til at udsætte sine menneskebørn for evige lidelser og rædsler, hvis de vover at sætte spørgsmålstegn ved Hans eksistens. Det er tydeligvis en fantasifuld opfindelse af kristendommens præster. Helvede og skærsilden findes ikke. Spørgsmålet er, om det såkaldte ”Helvede” er identisk med det fysiske plan?

 

Ny artikel:
DEN ASTRALE VIRKELIGHED
af C.W. Leadbeater

Iflg. undervisningen i de gamle kulturers mysterieskoler findes der en usynlig verden. Den usynlige verden omgiver mennesket, og den har konstant indflydelse på alt i manifestationen, selv om de fysiske sanser ikke er i stand til at registrere indflydelsen. Tidligere var alle klar over denne virkelighed, og man havde ikke behov for yderligere bevis på det.

For det store flertal af menneskeheden er et længere ophold på astralplanet en nødvendighed for udviklingen. Masserne har endnu ikke transformeret det fysiske, og endnu mindre naturens højere bevidsthedsplaner, og derfor er det uundgåeligt, at de fleste skal have mange erfaringer på astralplanet. Glem ikke at mennesket opholder sig mindst en fjerdedel af livet – og i mange tilfælde en tredjedel af livet – på astralplanet, mens det fysiske legeme sover. I den fysiske søvnperiode sover menneskets bevidsthed ikke, for den er aktivt i et andet legeme på et andet og finere stofplan. Den astrale verden er en verden af finere stof, og den er ganske enkelt en fortsættelse af den fysiske verdens grovere stof. Og man kan studere det astrale stofs natur, præcist som man studerer det æteriske stofs natur ved at bruge anerkendte videnskabelige metoder til forskningen.  Det er den metode, åndsvidenskabens forskere bruger til at iagttage og beskrive astralplanet, og det er de forskningsresultater, der præsenteres både i åndsvidenskabens litteratur og ved foredrag og kurser.

Stort set alle har naturligvis en vis kontakt med det astrale liv, uanset om de ved det eller ej, og jo mere man ved om livet på astralplanet, jo bedre forstår man det, og jo mere sandsynligt er det, at man undgår at begå fejl.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-841/

 

Ny artikel:
MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV
af Kenneth Sørensen

Det er vigtigt at forstå meditationens formål i åndsvidenskaben, hvis man ønsker at gå dybere ind i meditationsprocessen. Meditation er en kunstart. Meditation er en skabende proces, og som med alle kunstarter får man en dybere oplevelse og forståelse, hvis man har sat sig ind i baggrunden for teknikken bag kunstens udøvelse, uanset om man deltager i en gruppemeditation ved fuldmåne, eller man lytter til et musikalsk mesterværk.

Set fra en esoterisk synsvinkel vil man normalt skelne mellem bøn og meditation (men ikke altid). Man kan muligvis gå så langt som til at sige, at bøn er at bede det guddommelige om at komme hertil, mens meditation er selv at gå til det guddommelige. Bøn kan defineres som en følelsesmæssig hengivelse til en højere magt, hvor man overlader resultatet til de guddommelige magter og deres indgriben.

Meditation går et skridt videre og bruger det skabende tankesind og den følelsesmæssige aspiration i en samlet proces. Anvendelsen af det skabende tankesind er baseret på visualisering og koncentration, samt målrettet mental opmærksomhed på symboler, ord eller kvaliteter, som man ønsker at komme i kontakt med og forstå. Den mediterende skaber selv resultaterne ud fra loven om, at energi følger tanken. Den mediterende går ind i ”det guddommelige skatkammer” via sit mentallegeme og henter de guddommelige idéer eller kvaliteter ned i sin hjernebevidsthed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-842/

 

Ny artikel:
VANDDEVAER
af Geoffrey Hodson

Vand er et princip, der findes på alle naturens planer. Det er det guddommelige livs flydende og modtagende aspekt. Det er naturens moderskød, som det universelle urstof (urhavet) fødes af – dvs. altings grundstof. Det er årsagen til, at man altid har kaldt vand for ”den universelle moder”. Vand findes – ligesom ild – overalt i manifestationen fra det laveste og tætteste plan til det højeste og mest åndelige. Jordens vand er det mest stoftætte udtryk for det, der kan kaldes den universelle væske.

Ildens grundtone er forandring, og vandets grundtone er strømning. På samme måde som al energi på Jorden må indgå i et kredsløb for at kunne manifestere sig som kraft, skal al energi i solsystemet strømme udad fra kilden til det eksistensplan, hvor den skal manifesteres, og tilbage til kilden. Vandelementets eksistens giver Logos kraft og bevægelsesfrihed i Logos’ verdener. Vandelementet afbalancerer ildkraften, for uden vandelementet ville systemet brænde op. Vand er systemets smøremiddel, for uden det ville mekanismen gå til grunde.

Vand repræsenterer Universets nervesystem. Det fører kraft fra den centrale kraftstation ud på alle naturens planer og helt ned til det tætteste niveau. Vand er det ledende element på hvert eksistensplan, for det fungerer som modtager og formidler, og på den måde følger det sin inderste natur, som er strømningens lov.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-843/

 

--oo0oo-- 

DU KAN DOWNLOADE 32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET: 
o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman
o STILHEDENS STEMME af H.P. Blavatsky

--oo0oo--

 

  
Bliv ven med VisdomsNettet!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat er af Albert Einstein, og det lyder sådan: "Livet er som at køre på cykel. For at holde balancen, skal man holde sig i bevægelse".

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen