VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

AUGUST 2014

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

HVAD ER SYMBOLER?
Der er en idé og en tanke bag enhver form. Det gælder på alle eksistensplaner fra det åndelige til det fysiske. Og det medfører, at alle former er symboler. Derfor er alt i manifestationen symboler. Det betyder, at mennesket overalt er omgivet af symboler. Symboler er den vigtigste ingrediens i formens verden. Formen både tilslører og afslører symbolernes dybere mening og betydning – dvs. sandheden og virkeligheden – idéen bag formen. Symbolerne beskytter det uudviklede eller uforberedte menneske mod for tidlig adgang til virkeligheden, men samtidig er symbolerne et vindue, som sandhedens lys kan strømme ind ad – ind i bevidstheden hos de mennesker, der er klar til at håndtere effekten af energitilstrømningen.

Det enkelte menneske er ”farvet” af den energi eller den stråle, der er fremherskende i legemerne, og derfor ser det ene menneske verden i et lidt andet lys end et andet menneske, som har andre farver i auraen. Sproget afspejler virkeligheden, når man siger, at et menneskes synspunkter er ”farvet” af dets tro eller overbevisning. Det tyder blot på, at der er tale om en delsandhed eller om et ensidigt synspunkt.

Farver er også symboler. Farver kan bruges til at fremhæve kvaliteten af en form. Overfladefarve fungerer naturligvis som et slør for den esoteriske farve, kvalitet og mening. Men det menneske, der beslutter at begynde på udviklingsvejen og arbejde med meditationens subjektive liv og tjenestearbejdets objektive liv, tillader i stigende grad, at overfladen gennemtrænges af mening, og dermed afsløres formens og farvernes indre betydning. Den ydre farve bliver ”gennemsigtig”, og den tillader åndelige idéer at dukke op i bevidstheden og oplyse formens mørke med åndens dynamiske farver.

I tidernes løb har man altid forbundet det såkaldte hvide lys med åndelighed. Siden Isaac Newton har menneskeheden imidlertid vidst, at hvidt lys består af syv farver eller energistråler på forskellige frekvenser. I nutiden er der behov for evnen til at udtrykke enhver åndelig kvalitet og egenskab i dens tilsvarende rene farve og desuden udvikle evnen til at syntetisere dem alle i den oprindelige enhed, som er forbundet med hvidt lys. Strålernes farver skaber relationer til og naturlig harmoni med andre, der har de samme primære farver i legemerne, mens de subsidiære stråler skaber en mulighed for at komme i kontakt med andre på forskellige primære stråler. Derfor er det en god idé at studere de syv stråler – den nye tids psykologi.

Man skal bogstaveligt talt abstrahere fra forskellige begrænsninger – tidsmæssige, personlige, gruppemæssige og andre begrænsninger som f.eks. forskelle i sjælsbevidsthed, for at deltage i arbejdet med at skabe syntese på alle livets områder. Der er ikke tale om løsrivelse fra den menneskelige bevidsthed eller den menneskelige tilstand, men kun fra dens begrænsninger. Farver og former skal fuldkommengøres på stoffets plan, før stoffet kan transformeres. Det er derfor vigtigt, at formålet med formlivet anerkendes, at begær forvandles til aspiration, og at lyset fra den indre, åndelige sol manifesteres ved hjælp af formverdenens rene symboler.

 

Ny artikel:
SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM
af Finley Eversole, Ph.D

Hvad er symboler? Symboler inkluderer arketyper, myter, allegorier, lignelser, fabler, folklore, eventyr, historier om guderne, drømme, ritualer og gåder – eksempelvis Sfinksens gåde. Men som udgangspunkt kan man give en simpel definition på, hvad et symbol er: ”Et symbol er et ydre og synligt tegn på en indre og åndelig virkelighed”. Hensigten med enhver sand myte eller et ægte symbol er at vække dybere aspekter i mennesket. Mennesket skal udvide bevidsthedstilstanden og føres ind på visdommens vej. Først i det 19. årh. opfordrede den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel datidens mennesker til at betragte myter og legender som påfund og usandheder. I alle tidligere tidsaldre og kulturer havde man et helt andet syn på myter og legender.

Der findes mange former for symboler – arketypiske, kosmologiske, antropologiske, matematiske, astrologiske, psykologiske, filosofiske (f.eks. Platons allegori om hulen), arkitektoniske, geometriske og mytologiske – blot for at nævne nogle få. Eksempelvis er der lignelsen om den fortabte søn og Jacobs symbolske drøm om stigen til Himlen. Esoterisk symbolik omfatter fabeldyr, der er skabt af forestillingsevnen – eksempelvis Ouroboros (den cirkelformede slange, der bider sig selv i halen), Phoenix (fuglen, der cyklisk regenereres eller genfødes) og Unicorn (enhjørningen med det store, spidse, spiralformede horn i panden). Litteraturen er fuld af myter om guder og helte – f.eks. Herkules. Rummet, cyklusserne og årstiderne er fyldt med symbolsk betydning. Eksemplerne kunne fortsætte i det uendelige. Men én ting er sandt – som Ralph Waldo Emerson sagde: ”Mennesket er et symbol, og det er fyldt med symboler”.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-844/

 

Ny artikel:
EGYPTISK SYMBOLIK
Tilbad de gamle egyptere dyr?
af Erik Ansvang

Den, der seriøst og udogmatisk studerer det gamle Egyptens mysterier, må før eller siden erkende, at uden hjælp fra symbolikken er det umuligt at forstå de gamle skrifter, legender og allegorier korrekt. Ingen egyptisk papyrus, ingen indisk olla, ingen syrisk lertavle, ingen hebraisk skriftrulle kan læses og fortolkes bogstaveligt. Og det er desværre den bogstavelige fortolkning, der kendetegner nutidens forskning. Det er derfor indlysende, at fortolkningen bliver fejlagtig og skaber misforståelser. Bogstavelig fortolkning medfører næsten altid en primitiv og naiv konklusion, og derfor er forskernes udgangspunkt, at de gamle egyptere var primitive. Meget tyder på, at det er nutidens bogstavelige fortolkning, der er primitiv.

Den egyptiske religion var ikke en form for dyretilbedelse, og den har aldrig været det. Dyrene var symboler på fundamentale kræfter og kvaliteter i naturen, og de basale kræfter viser sig på forskellige udviklingsniveauer. Det var derfor energien, bevidstheden og dens gradvis voksende kvalitet, der var interessant for de gamle egyptere. For egypterne repræsenterede dyrene ikke alene en bestemt adfærd, der med en vis fantasi kan fortolkes som eller omsættes til symboler for åndelige principper. Dyrene har den aktuelle adfærd, ganske enkelt fordi de instinktivt og naturligt udtrykker et bestemt princip, og princippet er et lavere udtryk for et tilsvarende princip på et højere udviklingsniveau – eksempelvis menneskets. Princippet er derfor det samme, men udtrykket er forskelligt på grund af forskellen i udvikling mellem dyrerige og menneskerige. Og princippet kan desuden udvikles, sådan at det også repræsenterer overmenneskelige riger og højere bevidsthedstilstande.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-837/

 

Ny artikel:
PASSER & VINKEL
af Erik Ansvang

Passer og vinkel er det mest kendte frimureriske symbol. Passeren er øverst, og vinklen er nederst, og samtidig udgør de en enhed. Stort set alle frimurerordener overalt i verden bruger passer og vinkel som en slags logo, og det siger sig selv, at frimurernes logo har symbolsk betydning. Der er naturligvis en grund til, at symbolet består netop af en passer og en vinkel, og at passeren er placeret øverst, mens vinklen befinder sig under passeren. Det er bestemt ikke tilfældigt.

Det er vigtigt straks at understrege, at artiklen ikke afslører nogle af de frimureriske hemmeligheder. Alle illustrationer og informationer er frit tilgængelige på internettet. Udgangspunktet for artiklen er udelukkende almindelig symbolforståelse og seriøse historiske kilder, som dokumenterer de tanker, der præsenteres i artiklen. Når man surfer på internettet, ser man, at frimurerordnerne altid placerer passeren øverst og vinklen nederst. Placeringen er åbenbart universel, men de danske frimurere har af ukendte grunde valgt at vende symbolet på hovedet. Det medfører, at for de danske frimurere er vinklen tilsyneladende symbol på det højeste – Den Trefold Store Bygmester eller Treenigheden – mens passeren er symbol på Den Trefold Store Bygmesters manifestation eller menneskets verden. Vinklen er symbolsk relateret til den kubiske sten, men spørgsmålet er, om den også symboliserer guddommelig fuldkommenhed, mens passeren er det område, som mennesket lever i, og som derfor er forudsætningen for fuldkommengørelse? Hvem har ret – frimurerne overalt i verden eller de danske frimurere?

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-847/

 

Ny artikel:
UNDERVISNING I DEN NYE TIDSALDER
af Kenneth Sørensen

Menneskeheden befinder sig i overgangen til en ny tidsalder, hvor stjernetegnet Fiskenes 6. stråle-kvaliteter afløses af Vandbærerens 7. stråle. I den forbindelse gøres der utallige forsøg på at beskrive de omvæltninger og forandringer, der kan imødeses inden for alle livets områder, når det enkelte menneske og menneskeheden som helhed begynder at respondere på de indstrømmende energier.

Undervisningssystemet vil også undergå forandringer i takt med, at psykologien uddyber sin forståelse af, hvad et menneske reelt er, og når de sociologiske strømninger skaber nye visioner for samfundsudviklingen. Der bliver dog ikke tale om virkelige fremskridt, før man er i stand til at se mennesket i kosmologisk sammenhæng.

Undervisningens formål har i både traditionel og esoterisk forstand til opgave at udvikle bevidstheden hos de børn og unge, der undervises. Det forudsætter en række hypoteser, som er dannelsens mål – dvs. et klart billede af bevidsthedslivets aspekter, som man forsøger at udvikle. I den forbindelse er der en række kritikpunkter i forhold til de gamle metoder, og her tænkes der først og fremmest på de vestlige samfunds undervisningssystemer. Undervisningssystemerne er typisk et udtryk for det sekulariserede, humanistiske og rationalistiske samfundssyn. Det er der kommet mange gode resultater ud af, men der er også skabt en lang række ubalancer, som fremtidens undervisningssystemer er nødt til at rette op på.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-845/

 

Ny artikel:
LUFTDEVAER
af Geoffrey Hodson

Luftdevaernes arbejde består i at fremskynde det tidspunkt, hvor Logos’ energi kan få større manøvrefrihed. Devaerne skal forberede eksistensplanernes stof, så det bliver i stand til at modtage energien. De skal afbalancere kræfterne i systemet og hele tiden udøve et tryk, der løfter vibrationen i det stof, systemet består af.

Devaernes udvikling består i en forøgelse af deres størrelse, og dermed af deres mulighed for at modtage og begrænse yderligere nedstrømning af kraft fra planet over. De øger evnen til at modstå større og større kompression og af den mængde af guddommeligt liv og guddommelig kraft, som de er i stand til at legemliggøre og give udtryk for.

Devaernes bevidsthed er en permanent lykketilstand, som når et ekstatisk højdepunkt i forbindelse med udladningen. Højdepunktet er proportional med graden af kompression og mængden af frigjort kraft. Variationen af lykketilstanden er devaernes evolutionære drivkraft. For at øge omfanget og varigheden af ekstasen, stræber devaerne konstant efter at blive mere modtagelige over for kraften og at udvikle større evne til at modstå strømningen, sådan at den øgede kompression, der er resultatet, kan give større ekstase.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-846/

 

--oo0oo--

DU KAN DOWNLOADE 32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:
o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--

 

 
Bliv ven med VisdomsNettet!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat af Mahatma Gandhi lyder sådan: "De kan torturere min krop, knuse mine knogler, ja endda dræbe mig. Så har de min døde krop - IKKE min underkastelse".

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen