VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

SEPTEMBER 2014

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

HVAD ER BLÆNDVÆRK?

I åndsvidenskaben tales der om blændværk, men hvad menes der med blændværk? Den eksoteriske (dvs. ydre eller almindelige) betydning af blændværk repræsenterer kampen for menneskets materialistiske lyster – rigdom, skønhed, popularitet, charme, præstationer osv. Og den eksoteriske udgave af blændværk motiverer adfærden for rigtig mange mennesker − sandsynligvis de fleste. Tænk på hvor meget energi de fleste bruger på at stræbe efter en mere luksuriøs bolig, en højere løn, en højere stilling eller et mere magtfuldt job, en attraktiv eller velhavende ægtefælle, en høj uddannelse (enten til sig selv eller til børnene) en høj social status … osv. Mange aviser og ugeblade præsenterer billeder, omtaler, nekrologer, sladder og ”afsløringer”, der blot er en gentagelse af de detaljer, der bekræfter (eller afkræfter) et menneskes materialistiske status.

Bag det eksoteriske blændværks glitrende overflade ligger konkurrenceåndens enorme minefelt. Når et menneske indtager en højere position eller status, er det nødvendigt at henvise et medmenneske til en lavere position og status. Almindelig indbildskhed vil som regel betyde, at den højere status betragtes som velfortjent på en eller anden måde – naturligvis baseret på verdslig fortjeneste. Og det medfører også, at medmenneskets lavere status også er velfortjent eller selvforskyldt – dvs. mangel på verdslig fortjeneste. Mange af verdens konflikter – selv konflikter på et lille og næsten umærkeligt niveau – stammer fra kamp mellem mennesker med modsatrettet status. Reelt er der tale om den ”opfattede status”, for i en konflikt vil begge sider forsøge at fastholde dominansen over den anden og forklare sin overlegenhed med en logisk funderet begrundelse.

I esoterisk (dybere eller indre) forstand fungerer blændværk på stort set samme måde. En esoteriker kan blive fristet af forførende tankeformer på astralplanet, og høj esoterisk status i den indre verden er identisk med den meget eftertragtede besiddelse af høj status eller position i den ydre verden. Tankeformerne kommer som regel til udtryk som følelser – eksempelvis som frygt for ikke at følge sjælens inspiration (hvad nu hvis jeg begår fejl – hvad nu hvis offeret er for stort?). Eller af stolthed over de fremskridt, man begærer på udviklingsvejen (jeg er meget psykisk og i fuldkommen harmoni – jeg kender åndsvidenskabelige hemmeligheder, som ingen andre kender). Det kan også komme til udtryk som forvirring (hvad skal jeg gøre for at være åndeligt korrekt? – hvad betyder de esoteriske oplysninger, og hvorfor kan jeg ikke finde ud af dem?).

I modsætning til den eksoteriske kamp om genstande og status, foregår den esoteriske kamp inden i esoterikeren – mellem den separatistiske personlighed og sjælen. Følelserne skaber et røgslør mellem personligheden og sjælen, og det er vanskeligt at se gennem røgsløret og følge udviklingsvejen, der ligger forude. Derfor er det nyttigt at tænke på, at på udviklingsvejen vil intet af det, man frygter, føre til succes. Der er heller ingen, man kan sammenligne sine fremskridt med. Og der findes ingen forvirring, som kan modstå den subtile inspiration, der stammer fra regelmæssig meditation.

Uanset om det er eksoterisk eller esoterisk blændværk, vil konflikterne mellem modsatrettede viljer altid medføre ny forståelse, og forståelse er sædvanligvis af en højere orden, selv om den samme konflikt gentages mange gange, indtil den højere orden hersker. Alt i alt udgør de mange konflikter og den forståelse, de giver, selve evolutionen, uanset hvilket eksistensniveau konflikten opstår på. En esoterikers største udfordring er at afsløre de indre konflikter og fjerne det astrale blændværk. Den sekundære udfordring er at undlade at reagere på andres konflikter. Det er tjenestearbejde på det mest basale niveau.

 

Ny artikel:
HØJERE OG LAVERE PSYKISME
af Kenneth Sørensen

Det er ofte vanskeligt at forstå den åndsvidenskabelige oplysning om, at det ikke er hjernen, der tænker eller føler, men at den udelukkende afspejler eller er modtager af de processer, der foregår i bevidsthedens verden. Når der opstår en tanke eller en følelse i hjernen, er der tale om en afspejling af en proces, som er foregået i enten astrallegemet (følelseslegemet) eller mentallegemet (tankelegemet), og som via æterlegemet og centrene overføres til hjernen.

Psykiske evner som f.eks. clairvoyance (klarsyn) og clairaudience (klarhørelse) stammer fra sansning af hele astrallegemets overflade fra et andet menneskes kvalitative udstråling. Når det psykiske eller clairvoyante menneske ”stiller ind på” et andet menneskes aura, registrerer det den auriske udstråling fra det pågældende menneske, og de farveindtryk og symboler, der iagttages, omsættes til konkrete budskaber. Men selv om den clairvoyante modtager korrekte sansninger, er det ikke sikkert, at vedkommende forstår det, der iagttages.

Psykiske evner kan inddeles efter de bevidsthedsplaner, de fungerer på. Man kan skelne mellem lavpsykiske, mellempsykiske og højpsykiske evner. De lavpsykiske evner er forbundet med sansning på astralplanet. De mellempsykiske evner er forbundet med mentalplanet. Og de højpsykiske evner fungerer på de planer, der ligger over mentalplanet.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-851/

 

Ny artikel:
BØRNS PSYKISKE POTENTIALE
af Gesine Abraham

I løbet af de seneste 50 år har børnehaver ændret sig radikalt. I de første børnehaver var der fokus på socialisering og aktiv, fantasifuld leg i et ustresset miljø. I nutiden er børnehaverne blevet et skråplan, der fungerer som en udvidelse af den formelle skolegang. I nutiden betragtes børnehavens program som en forudsætning for at give barnet et forspring og en hurtig og succesfuld vej i skolen. Mange børnehaver bruger normgivende læseplaner, der er tilpasset nye standarder, og som er knyttet til standardiserede prøver.

For at forberede børn til de øgede krav i børnehaven, føler mange forældre, at det er nødvendigt at forberede deres børn til de kommende indlæringssituationer inden børnehaven. Mange børns livsstil er i nutiden fyldt med travle tidsplaner og strukturerede aktiviteter, og den overskydende tid bruges til ”skærmtid”, mens leg nærmest er ikke-eksisterende. Bekymrede pædagoger, psykologer og specialister i børns udvikling har advaret mod den nuværende praksis, som de kalder succesopdragelse, fejluddannelse og drivhusbørn, hvor forældrene ønsker at fremdrive et superbarn. Det accelererede tempo i fremskyndelsen er blevet så ekstremt, at man nu advarer om de skadelige virkninger, der primært skyldes tabet af selve barndommen.

Så tidligt som i 1980’erne var eksperter i børneudvikling stærkt foruroliget over den akademisk-materialistiske tendens. Udtrykket ”vidunderbarn” blev brugt om de børn, som man forventede ville lære hurtigt og kunne alt for meget, selv før de begyndte i børnehaven. Men børn bliver udbrændte og skoletrætte, længe før de når en alder, hvor en akademisk tilgang er hensigtsmæssig.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-852/

 

Ny artikel:
ILDDEVAER
af Geoffrey Hodson

Ild er en af Guds eller Logos’ iklædninger, og for ilddevaerne er Logos klædt i flammer. De betragter Logos som det centrale, glødende hjerte i alt manifesteret liv. Solsystemet, der er udtryk for Logos, er ild. For at forstå ildelementet, er man nødt til at give slip på forestillingen om fysiske flammer. For mennesket kommer Solen til udtryk i systemet som kraft, lys, varme og vitalitet, og for ilddevaerne kommer Solen til udtryk som ild på alle eksistensplaner. Ilddevaerne ser Universet som et gigantisk brølende ildhav – et ildsted, hvor alting står i flammer. Alt på alle planer ses som ild – eller som om der er ild i alt. Mennesker, devaer, træer, landskaber og planeter ses alle som centre af ild, der omgives og gennemtrænges af brændende energi. Salamanderne  eller ildelementalerne er personificeringer af ildens altgennemtrængende element. De lever i ilden og arbejder som tjenere for Logos, som for dem, er Universets centrale flamme.

Ild findes i syv tilstande, for Universet er syvdelt. Kosmos afspejles derfor i ildens riger, som findes i syv tilstande. Der er syv grader af salamandere eller ilddevaer, som er mere lysende og flammende end devaerne fra de lavere elementer. Blandt ilddevaerne er jordisk ild den laveste grad, som er et fysisk udtryk for de astrale salamandere.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-853/

 

--oo0oo--

 

DU KAN DOWNLOADE 32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:
o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman
o STILHEDENS STEMME af H.P. Blavatsky

 

--oo0oo--

 
Bliv ven med VisdomsNettet!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat er af Jim Rohn, og det lyder sådan: ”Du skal aldrig ønske, at livet var nemmere. Ønsk hellere, at du var bedre til at klare det”.

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen