VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

November 2014

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

ER VERDENSKRISEN EN PERSONLIG KRISE?

Hvorfor er den globale krise en personlig krise – dvs. en krise i det enkelte menneskes liv? Alle mennesker fødes på et bestemt tidspunkt, i en bestemt udviklingsperiode og i et bestemt samspil med andre. Mennesket er ikke den inkarnerede personlighed. Mennesket er en sjæl. Det er derfor logisk, at begivenhederne i makrokosmos afspejles i mennesket selv, for alle mennesker er forbundet med deres sjæl. Og derfor er det indlysende, at verdenskrisen er det enkelte menneskes personlige slagmark.

Menneskehedens krise kan kaldes en bevidsthedskrise. Eller en værdikrise. Eller måske er det en krise, der skal vække mennesket til fornuft. Mennesket lever i en verden, der enten kan lulle det i søvn eller få det til at vågne op. Det er et personligt valg. Verdenskrisen er en chance, der skal vække mennesket, få det til at tage tøjlerne og styre menneskeheden mod enhed? Men måske foretrækker menneskeheden at sove videre og bare drive med strømmen, uanset hvor den fører hen? Menneskehedens afgørende krise, er ikke af ydre men indre natur. Det er ikke planetens begrænsning, der forhindrer udviklingen mod en bedre fremtid, men menneskets tanker, vilje og forståelse. Mennesket er årsagen til sine egne problemer, og kun ved at forandre tænkningen og handlemåden, og ikke den omgivende verden, kan problemerne løses.

På en måde drejer det sig om menneskets manglende evne til åndelig læsning af verden. Kan man det, ser man verdenskrisen som en afspejling af en indre åndelig virkelighed. Den åndelige virkelighed vil naturligvis altid være i kontakt med det enkelte menneskes åndelige virkelighed. Hvad foregår der i de indre subtile verdener, som genererer de mange og store konflikter i den fysiske verden? I intuitionens klare lys ser man en kamp, der er skabt af menneskets måde at se verden på – dvs. et sammenstød mellem forskellige fortolkninger af virkeligheden. Mennesket er fanget i gamle tankemønstre, og derfor er der brug for at etablere et rum, som kan skabe stilhed i mennesket selv – sådan som Krishnamurti sagde det. Mangel på stilhed og konstant fokusering på det ydre, skaber inerti, og det stimulerer konstant til handlinger, der er afskåret fra medmenneskelighed og den indre åndelige kerne. Roberto Assagioli talte om psykosyntese, og Robert Muller om en uddannelsesproces, der relaterer mennesket til helheden. Krisen er derfor en krise, der tilpasser personligheden til sjælen. Rudolf Steiner sagde, at mennesket oplever inkarnationen af ”jeg-princippet”, og det skal blive i stand til at bruge den individuelle kraft på en skabende måde for at skabe ny social organisering – dvs. inden for alle aspekter af menneskelivet. Enten vil menneskeheden gøre det, eller også vil den fortsat bygge videre på en civilisation, der er baseret på egoisme, grådighed og ydre værdier.

Hvordan kan man agere i verden på en måde, der bidrager til opbygningen af en ny og bedre fremtid? Hvordan kan man overvinde de personlige impulser, og få energien til at strømme til udviklingen af  menneskehedens åndelige muligheder? Man skal forsøge at holde sig vågen og ikke bevidstløst følge strømmen, for det er den, der har skabt verdenskrisen. I et univers, der er i konstant forandring, er man nødt til at forsøge igen og igen. Man er nødt til at forsøge at besvare sine egne spørgsmål og hjælpe andre mennesker med at besvare deres. Det kræver åndsvidenskabelige studier. Det kræver meditation. Og det kræver uselvisk tjenestearbejde.

 

Ny artikel:
BESÆTTELSE - årsager, virkninger og eksorcisme
af Kenneth Sørensen

Den alvorligste fare ved besættelse er sandsynligvis, at sjælen mister kontrollen over sit fysiske redskab, for det betyder, at sjælen ikke har et redskab til at opnå erfaring i den fysiske verden. Det er netop den situation, der indtræffer, hvis et menneske er så uheldigt at åbne sig for destruktive væsener fra de indre planer.

Besættelse har været et kendt fænomen i hele verden i hundredvis af år. Der findes utallige beviser på besættelse, og Bibelen giver adskillige eksempler på, hvordan Jesus uddrev besættende ånder. De gamle grækere og romere havde veldokumenterede teorier om, hvordan afdøde kunne påvirke de levende. Det samme gør sig gældende i Kina og Japan, som har en stærk tradition, der også betoner vigtigheden af at stå på god fod med forfædrene i åndeverdenen, så de ikke bliver irriterede, og måske går til angreb.

I nutiden er besættelse ikke et område, som inden for psykologien og psykiatrien har seriøs opmærksomhed. Det kan undre, for der findes faktisk klare kliniske forskningsresultater, som dokumenterer fænomenet. I artiklen tages der udgangspunkt i to bøger, der behandler emnet: The Unquiet Dead af psykologen dr. Edith Fiore, og Freeing the Captives af lægen Louise Ireland-Frey. Desuden gives der et indblik i Alice A. Baileys holdning til emnet.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-855/

 

Ny artikel:
FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT
af J.J. van der Leeuw

Det dybeste mysterium skjuler sig i de mest velkendte ting i livet. Hvis der er noget mennesket føler sig sikker på, noget som det er overbevist om, at det kender fuldt og helt, så er det den verden, der omgiver det. Mennesket er bevidst om den omgivende verden. Den er fast og synlig. Det er en verden, der er så virkelig, at det betragtes som vanvittigt at tvivle på dens eksistens. Man kan både se og føle den omgivende verden. Man kan løfte tunge og faste ting i den. Man kan slå sig på den ufleksible fasthed. Og man er altid overbevist om, at det er et grundlæggende faktum i menneskets tilværelse. Det betragtes som indiskutabelt, at der uafhængig af mennesket og adskilt fra mennesket, findes en fysisk verden, som i bund og grund er virkelig, fast og håndgribelig.

Inden i mennesket er man opmærksom på en anden verden, som er lige så virkelig. Den er også anerkendt som et grundlæggende faktum i menneskets liv. Men det er en bevidsthedsverden, en livsverden, en erkendelsesverden. Det er en verden, der forbindes med følelsen af, at man eksisterer. Men sædvanligvis er opmærksomheden ikke rettet mod den indre verden, og for de fleste er den et tåget og gådefuldt område, som skaber tanker og følelser, begær og impulser, glimt af inspiration og pludselige idéer, som strømmer ind i det daglige liv med en kraft, der er så overbevisende, at den ikke kan afvises.

De gådefulde indre reaktioner accepteres også som kendsgerninger, selv om man ved endnu mindre om dem end om den faste ydre verden med ”materielle ting”, som mennesker er voldsomt optaget af. På den måde bliver mennesket konfronteret med det mystiske faktum, at det ikke kender sin egen bevidstheds indre verden, selv om den er mennesket selv, og at den ydre verden, som mennesket forudsætter ikke er mennesket selv, tilsyneladende betragtes som kendt og hjemlig.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-859/

 

Ny artikel:
DEN MYSTISKE AKKORD
af C.W. Leadbeater

Er en uddannet clairvoyant i stand til på flere tusinde kilometers afstand øjeblikkeligt at finde et bestemt menneske? Tilsyneladende er det et mysterium for mange, og derfor skal der gøres forsøg på at give en forklaring, selv om det ikke er let at udtrykke det helt klart. Det er ikke muligt at give en klar beskrivelse af metafysiske kendsgerninger med fysiske ord, for ordene er altid misvisende i et vist omfang, selv når de opleves som meget indlysende.

Menneskets forskellige kræfter og kvaliteter manifesteres i organerne som vibrationer, der udsendes fra hvert legeme.  Vibrationen kan man kalde en akkord eller en grundtone. Et eksempel er astrallegemet. Fra mange forskellige vibrationer, som er almindelige for astrallegemet, skabes der en slags gennemsnitlig tone, som man kan kalde grundtonen i et menneske eller menneskets akkord på astralplanet. Sandsynligvis er der et stort antal gennemsnitsmennesker, som har en astral grundtone, der stort set er identisk, og derfor er den astrale akkord ikke tilstrækkelig til at identificere et menneske med sikkerhed. Men mentallegemet har også en gennemsnitlig akkord, og det samme gælder kausallegemet. Desuden er der grundtonen fra den æteriske del af menneskets fysiske legeme. Man har endnu aldrig fundet to mennesker med identiske grundtoner på alle planer. Derfor er grundtonen i hvert eneste menneske unik, og derfor kan den bruges som et middel, der altid gør det muligt at identificere et menneske ved at udskille grundtonen fra resten af menneskeheden. Hos lavt udviklede stammer i urskoven vil der muligvis være tilfælde, hvor udviklingen stadig er så begrænset, at det kan være vanskeligt at skelne grundtonerne fra hinanden, men hos højere udviklede mennesker vil det aldrig være vanskeligt for en kompetent clairvoyant, for der er ingen risiko for forveksling.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-856/

 

Ny artikel:
DEVAERNES BEVIDSTHED
af Geoffrey Hodson

Devaernes opfattelse af Logos adskiller sig radikalt fra menneskets. Devaerne forestiller sig ikke en central, personlig og individuel bevidsthed, men snarere en udbredt livskraft eller energi og en intelligent kraft, som gennemstrømmer hele systemet, former og besjæler ethvert atom og udfylder rummet mellem formerne, uanset om det er atomer, planeter eller Solen.

Selv om de oplever kraften som en altgennemtrængende immanens, ved de også, at de selv er en del af kraften, for devaerne er legemliggørelse af kraften. De kender ikke en anden vilje eller intelligens end den, der styrer deres aktiviteter. Det dominerende kendetegn ved devaernes bevidsthed er en erkendelse af både enhed med hinanden og med den centrale livskilde. Det er umuligt for devaerne at udtrykke egoisme, separatisme, begær, besiddertrang, vrede, frygt, oprør eller indignation, for grundlaget for deres erkendelsen er alle livsformers enhed. De er legemliggørelse af enhed, og de viser fuldt ud – hver på deres niveau – alle de karakteregenskaber, som er naturlige og i harmoni med virkeliggørelsen af enhed.

Alle devaer er instinktivt kærlige, men deres kærlighed er langt mere upersonlig end menneskets. Genstanden for deres kærlighed betragtes ikke som en tiltrækkende ydre form eller personlighed, men som en anden legemliggørelse af den livskraft, som inspirerer dem selv. De erkender den fælles livskilde og hensigt, og derfor sender de genstanden for deres hengivenhed en upersonlig kærlighed kombineret med respekt og en vis åndelig opfattelse pga. lighed i natur.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-857/

 

--oo0oo--

 

DU KAN DOWNLOADE 32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:
o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--  

 

 
Bliv ven med VisdomsNettet!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat lyder sådan: "Det modsatte af døden er fødslen - ikke livet!"

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen