VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

December 2014

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

NUTIDENS CEREMONIER

Ceremonier handlede oprindeligt og essentielt om magi, der var tilrettelagt for at skabe bestemte, konkrete resultater, men i nutiden udføres næsten alle rituelle ceremonier af vane. Nutidens ceremonier strækker sig fra tankeløs ærbødighed til misforståede traditioner – og mange ceremonier skal bare tilfredsstille forestillinger om hengivenhed. Tidligere − når en neofyt blev salvet i mysterierne − var det faktisk afslutningen på en proces, der begyndte på højere bevidsthedsplaner i neofyttens indre natur. Det var ikke en symbolsk handling, der bare skulle fastholde opmærksomheden eller imponere følelseslivet. I to kristne ceremonier − dåb og konfirmation – betragtes handlingerne af mange kirker som ”ydre og synlige tegn på en indre og åndelig nåde”, og af andre som en egentlig overførsel af nåde til hovedpersonen − og det samme gælder andre af de kristne sakramenter. I den ægte ceremonielle magi anerkendes overførslen fuldt ud, men om det lykkes afhænger af, om de nødvendige betingelser opfyldes. Men den nødvendige viden og teknik, der kræves for at opfylde de nødvendige betingelser, har de fleste mennesker tydeligvis glemt i nutiden. Det er en viden, man først opnår i de højere grader af discipelskab, og den er bevogtet og beskyttet. Ceremoniel magi – uanset om den er hvid eller sort − betyder påkaldelse af forskellige naturkræfter, stærkere eller svagere afhængig af deres natur − og kontrol over dem kræver en målrettet vilje, et fokuseret tankesind og et rent hjerte. Ceremonier, der er udført i uvidenhed, kan være totalt resultatløse.

Der løber en rød tråd af halvintuitiv forståelse gennem traditioner og ceremonier i menneskehedens historie, og den opmuntrer i virkeligheden folk til at holde op, men uvidenhed, vaner, ceremonier og gruppepres får folk til bevidstløst at fortsætte. Derfor er ceremonierne blevet holdt i live gennem tiderne, selv om den reelle betydning og virkning for længst er gået tabt. Et godt eksempel er julen. Ingen ved, hvornår Jesus blev født, og derfor valgte præsterne en dato. Ca. 300 e.Kr. fastlagde man Jesu fødselsdag til den 25. december. Årsagen til valget var tydeligvis, at man kunne kombinere fejringen af fødselsdagen med fejringen af den gamle midvinterfest. Lysets tilbagevenden blev fejret overalt på Jorden, og når julen fejres i december som lysets fest, er det et levn fra den romerske vinterfest ”saturnalierne”. Ceremonien blev fejret af romerne den 19. december, og den markerede slutningen på et år og begyndelsen på et nyt. Julius Cæsar ændrede imidlertid datoen til den 17. december, men fejrede til gengæld begivenheden i hele syv dage – altså frem til den 24. december. Saturnalierne var snarere ildens end lysets fest, og i den anledning dekorerede romerne hjemmene med stedsegrønne grene, lys og kulørte lamper. De gav hinanden gaver, spiste søde sager, og man skulle være gode ved hinanden.

Ordet ”jul” stammer fra det hedenske jól, der sandsynligvis henviser til ”øl” eller ”mjød”, og dermed til de store mængder øl, der blev drukket sammen med indtagelsen af masser af sul for at fejre midvinteren og lysets tilbagevenden. Sandsynligvis stammer ceremonien fra legenden om aserne (alfaderen Odins afkom), som levede i Asgård, hvor aserne mødtes til højtider, hvor de drak masser af mjød − men de færreste er klar over, at ”mjød” er symbol på livserfaringer, der blev erhvervet i livets lavere regioner.

Jesus har aldrig bedt de troende om at fejre hans fødselsdag, og der står ingen steder i Bibelen, at man skal fejre hverken hans eller andres fødselsdag. Omkring år 200 gjorde kirkefaderen Clemens af Alexandria ligefrem nar af de mennesker, der vil beregne Jesu fødselsdag. Beslutningen skabte også voldsom modstand i kristne grupper − eksempelvis i England i det 17. årh., hvor puritanerne fik julefesten forbudt. De mennesker, der stadig har et religiøst element i julefesten, fejrer det fysiske Jesus-barns fødsel i krybben, og det sker så bundet af kirkens stivnede dogmer og trossætninger, at det ikke går op for dem, hvad der var hensigten med ceremonien. Fødslen i krybben er symbol på Kristus-princippets fødsel i hjertets krybberum. Hjertets sæd (kærligheden) spirer i mørket (stalden) og barnet (Kristus-princippet eller sjælsimpulsen) fødes. Juletiden er derfor reelt årets åndelig påmindelse til alle om at bedømme kærlighedens vækst eller deres åndelige udvikling i året, der gik. Man skal ransage sin bevidsthed og vurdere, hvordan livet og udviklingen er forløbet og forberede sig på et nyt år med nye udviklingsmuligheder. Men hvad har julen i stedet for udviklet sig til i nutiden? En dybt materialistisk præsentation af kristendommen, og på samme måde er den enkelte juledag degenereret til et orgie af ødselhed, erhvervelse af ting og sager, og mest af alt betragtes det som en periode, der er ”god for handel”.

 

KAN DU GÆTTE, HVAD VISDOMSNETTET ØNSKER SIG TIL JUL?

 

Vi håber, at rigtig mange vil støtte vores arbejde? VisdomsNettet modtager ikke offentlig støtte. Der er ingen kapitalinteresser bag Fonden. Medarbejderne på VisdomsNettet arbejder gratis. Projektet overlever udelukkende ved hjælp af frivillig støtte. VisdomsNettet betaler i forhold til trafik på hjemmesiden, og den stiger år for år. Uden donationer kan hjemmesiden ikke fortsætte. Derfor er det vigtigt, at vi modtager økonomisk hjælp fra tilstrækkeligt mange mennesker. På forhånd hjertelig tak!

Dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

 http://www.visdomsnettet.dk/i-8/

 

  

VI HAR SØRGET FOR, AT DU HAR LÆSESTOF

I JULEMÅNEDEN!

 

Ny e-bog:
DE SYV TEMPERAMENTER
af Geoffrey Hodson

Efterhånden som kendskabet til menneskets natur vokser, kan man ikke undgå at blive overrasket over de store forskelle, der er på menneskers personlighed og evner. Evnerne findes i utallige variationer og det samme gælder menneskers sammensatte natur. Menneskeheden er sammensat af alverdens forskellige typer, som ofte er hinandens modsætninger.

Findes der en metode, som kan give indblik i menneskets natur, skabe et overblik over den enorme forskelligartethed og over menneskets ufatteligt mange muligheder? Åndsvidenskaben giver et bekræftende svar og påstår desuden, at metoden er baseret på tal, og at det vigtigste tal er syvtallet. Det medfører, at der er syv primære mennesketyper, som hver især har særlige egenskaber og kendetegn. Alle mennesker har alle egenskaber og evner i sin natur – men hos de syv primære mennesketyper er der en dominerende tendens. Kendskabet til de syv typer og deres egenskaber, giver nøglen til en forståelse af menneskets dybere natur.

Selve Universet er syvfoldigt, og i Universets akkord er der syv toner, som hver repræsenterer en manifestationsform af det højeste – dvs. den evige sandhed. De syv toner kan beskrives på forskellige måder. Den første og den syvende er det manifesterede livs alfa og omega. Den første og den syvende er midtpunktet og omkredsen, som rummer helheden. Den første er urkilden, punktet, Universets positive kraft. Via kundskaben om mangfoldigheden kan mennesket finde enheden og erkende den Ene. Mennesket går fra den Ene ud blandt de mange uden at være sig andet bevidst end den Ene. Fra de mange vender mennesket tilbage til den Ene med bevidsthed om sig selv.

Direkte link til e-bogen: http://www.visdomsnettet.dk/a-848/

 

Ny artikel:
HVORDAN VIRKELIGGØR MAN MENNESKEHEDENS ENHED?
af James Kinnier Wilson

I mange af de inspirerende og vejledende bøger, som den tibetanske mester Djwhal Khul og Alice A. Bailey har skrevet i samarbejde, præsenteres en lang række markante idéer, som er nødvendige for at opbygge den kommende civilisation i Den Nye Tidsalder. Idéerne omfatter rigtige menneskelige relationer og fokusering på den gode vilje. De påpeger vigtigheden af, at der gives afkald på materialisme for at dele med sine medmennesker og praktisere et åndeligt liv. Hvis man gennemgår alle argumenter, som har inspireret en lang række af nutidens forfattere, er der stort behov for at forene menneskeheden i ét enkelt broderskab af nationer og folkeslag.

Her og nu drejer det sig om at studere og udforske, hvordan man på en praktisk måde kan realisere konceptet. Det er baseret på den forudsætning, at fire konkrete idéer udgør en sikker hjælp til at realisere det vigtige tema. Idéerne omtales alle i Alice A. Baileys bøger, men her er de samlet til kendsgerninger, som er et fælles anliggende. Det drejer sig om eliminering af ondskab, afslutning af alle væbnede konflikter, grundlæggelse af en ”platform” for én enkelt verdensreligion, og udskiftning af kapitalismen med et andet og mere retfærdigt system.

Udviklingen mod enhed vil give menneskeheden en tættere forbindelse til den åndelige verden og til de kærlige mennesker, som allerede arbejder for den.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-858/

 

Ny artikel:
KRISTI GENKOMST
af Kenneth Sørensen

Er det virkelig muligt, at Kristus vender fysisk tilbage? Åndsvidenskaben og de store religioner oplyser, at det vil ske. Og de gamle civilisationer taler om, at "guderne vandrede på Jorden". Men læs artiklen inden tanken afvises.

Udsagnet om, at Kristus vender tilbage til det offentlige liv, sådan som han selv sagde det, er et postulat, som i nutiden let vækker både latter og stor skepsis. Mange ved ikke, hvad de skal bruge informationen til, for det er vanskeligt at forestille sig, hvad Kristus vil være i stand til at foretage sig i nutiden. Hvorfor er der så ikke flere foredrag, konferencer og informationspjecer, der behandler temaet? Det er der mange årsager til, men de fleste mennesker er uden tvivl bange for ikke at blive taget alvorligt, fordi forestillingerne om Kristi genkomst bærer præg af et fantasifuldt eventyr, som nutidens mennesker ikke længere tager alvorligt.

Det er vanskeligt at tale om Kristi genkomst, fordi det har været profeteret af mange i lange tidsperioder, uden at der er sket noget. Desuden har mange af fremstillingerne været præget af profetier om undergang, hvor de vantro kastes i svovlpølen, og hvor kun få rettroende bliver frelst – og de rettroende vil sige de kristne, der tror på kirkens og præsternes fortolkning af Kristi lære. Det lyder ikke som et særligt fornuftigt scenario for nutidens unge mennesker, der lever i multietniske samfund i en global tidsalder, hvor andre etniske og religiøse grupper ofte repræsenterer interessante og spændende kulturer og trosretninger, som man har lyst til at opleve og forstå i stedet for at fordømme og nedgøre dem. Men læs artiklen, som giver stof til eftertanke.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-861/

 

Ny artikel:
MØRKET - I NYT LYS
af Erik Ansvang

Manifestation betyder, at en del af den kosmiske energi låses fast i mønstre eller gitre, som kaldes former og legemer, og formerne vibrerer på forskellige frekvenser. Det er almindelig kendt, at energien eller det såkaldt ”hvide” lys kan spaltes op i syv farver ved hjælp af et prisme. Det betyder, at der er ét liv eller én stor frekvens, og at den første underopdeling af den ene livsstrøm er syvdelt, for der er syv farver i farveskalaen og syv toner i toneskalaen. Derfor ved man, at der er syv grundlæggende frekvenser eller energikvaliteter i Universet. Lyset er syntesen af de syv, og det ”hvide” lys er udtryk for, at der er ét liv i Universet. Derfor må de syv farver og toner være primære underdifferentieringer eller undertoner af Universets ene liv.

I Det Gamle Testamente (1. Mosebog, 1,3) står der: ”Gud sagde: ’Der skal være lys’! Og der blev lys”. Med andre ord er det mørket, der avler lyset. Det samme fremgår af den græske mytologi, for her var det guderne Erebos og Nyx – mørket og natten – som i forening og under påvirkning af kærlighedens gud Eros skabte Aither og dagen. I skabelsens efterfølgende processer repræsenterede mørket og den usynlige ånd derfor det aktive aspekt, mens lyset og dagen var det passive aspekt – dvs. det substantielle eller formmæssige aspekt. Det er årsagen til, at de gamle egyptere sagde, at: ”Mørket er større end lyset, for mørket kom før lyset”. Guden Ra var de gamle egypteres symbol på Solen eller livslyset, og skaberguden Khnum blev bl.a. kaldt Khnum-Ra, fordi han skabte lyset på grundlag af mørket.

Esoterisk set betyder det, at lyset dybest set er symbol på skabelsen og manifestationen, som repræsenterer en begrænsning, hvorimod mørket er symbol på den ubegrænsede guddommelige tilstand, der kaldes ”intet, som rummer alt”. Mørket er forbundet med det guddommelige eller aktive aspekt, der er årsag til skabelsen, mens lyset og skabelsen repræsenterer en virkning. I den hinduistiske filosofi svarer det aktive aspekt til Brahman, mens det passive aspekt svarer til mulaprakriti – urstoffet.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-862/

 

Ny artikel:
ÅBENBARINGER
af Annie Besant & C.W. Leadbeater

Det er en åndsvidenskabelig kendsgerning, at åbenbaringer kun kan komme fra mestrene eller fra oplyste skikkelser, der står over dem i det åndelige hierarki, og på det høje niveau beskæftiger alle sig med spørgsmål, der har den allerstørste betydning for Jorden og menneskeheden.

Hvis eleven ikke er underordnet en afsender, og hvis det er eleverne selv, der skriver, er der ikke tale om åbenbaringer, men udelukkende om iagttagelser, konklusioner eller ræsonnementer, og de er underlagt alle de almindelige regler, der gælder for informationer af den type. Elevens kraft er på ethvert tidspunkt begrænset, og det er kun muligt at gøre iagttagelser inden for rammerne af den kraft, der er til rådighed. Efterhånden som eleven udvikler sig, øges kraften, og når eleven efter forøgelsen af kraften igen iagttager et bestemt fænomen, som tideligere blev studeret, ser eleven meget mere end tidligere. Det medfører, at iagttagelsen beskrives mere fuldstændigt, som på mange måder er anderledes. Senere vil eleven se relationer, som før var usynlige, og det kan ændre beskrivelsen af de omgivende fænomener. Ved offentliggørelse af iagttagelser vokser enhver videnskab, men hvis iagttagelser overhovedet skal offentliggøres, skal de udelukkende betragtes som det, de er − simple iagttagelser − ikke som åbenbaringer.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-863/

 

Ny månekalender:
FULDMÅNE- OG NYMÅNETABEL 2015

Du kan allerede nu downloade VisdomsNettets månekalender for 2015 med måned, dato, månefase, stjernetegn og tidspunkt for nymåne og fuldmåne. Hensigten med kalenderen er meditation ved fuldmåne. Kalenderen er derfor ikke en egentlig månekalender. Kalenderen viser stjernetegnet for Solens position – ikke for Månens. I forhold til Solen befinder Månen sig i det modsatte stjernetegn. Hvis Solen eksempelvis befinder sig i Stenbukkens tegn, vil Månen befinde sig i Krebsens tegn, men det er kun Stenbukkens tegn, der oplyses i kalenderen

Fuldmånemeditationer udføres af stadig flere mennesker overalt på Jorden, for flere og flere erkender, at der er en fælles kerne af sandhed i alle verdensreligioner, og at alle troende reelt henvender sig til den samme virkelighed via invokation eller meditation. Globaliseringen har medført en verdensomspændende bevægelse mod holisme − helhed og enhed. Iflg. åndsvidenskaben vil de tolv årlige fuldmåner blive samlingspunkt for holistisk og åndeligt orienterede mennesker. Fuldmånen har altid haft stor betydning i de traditionelle religioners højtider. Eksempelvis fejrer de kristne påsken ved den første fuldmåne efter forårsjævndøgn, dvs. fuldmånen i Vædderens tegn. Buddhisternes vigtigste højtid er Wesak-ceremonien, og her fejres Buddhas fødsel, oplysning og død, og ceremonien er sammenfaldende med fuldmånen i Tyrens tegn. Når store dele af menneskeheden i forening mediterer tolv gange om året på samme tidspunkt og dermed forbinder sig med livets kilde og hinanden, skabes der et kraftfuldt og aktivt energifelt, som reelt udgør et samarbejde mellem lysets og menneskets riger – den indre og den ydre verden. Samarbejdet vil efterhånden manifestere en ny civilisation baseret på rigtige menneskelige relationer.

Direkte link til fuldmånekalenderen 2015: http://www.visdomsnettet.dk/a-149/

 

--oo0oo-- 

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--   

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat lyder sådan: "Teologi er udelukkende et udtryk for, hvad mennesker tror, Gud mener".

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

 

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen