VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

Januar 2015

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

 

FARVEL TIL DET GAMLE!

VELKOMMEN TIL DET NYE!

Starten på et nyt år giver altid mulighed for fornyet håb. Det nye år inspirerer til at tage nye ansvar, og vækker tanken om at lægge fortiden bag sig. For mange er det almindeligt, at man omkring nytår gennemgår sine succeser og fiaskoer i året, der gik, før man går videre ind i det nye. Refleksionerne behøver ikke at blive begrænset til de personlige erfaringer. De kan også omfatte nationale og internationale tendenser og begivenheder. Begge dele kan med fordel undersøges og vurderes på grundlag af den sandhed, man selv har erkendt, og den visdom, man selv har erhvervet.

Refleksionerne ligner disciplens aftentilbageblik,*) eller det mere dybtgående tilbageblik over hele inkarnationen, som iflg. åndsvidenskaben finder sted umiddelbart efter den fysiske død. Tilbageblik skal altid gennemføres på en upersonlig måde for at afdække de sandheder, man har opnået. Men når tilbageblikket og konklusionerne er færdigbehandlet, skal de slippes. Man skal ”glemme de ting, der tilhører fortiden”, sagde den tibetanske mester Djwhal Khul, og ”stræb efter de højere åndelige potentialer”. Det er en psykologisk proces, der bringer mennesket tættere på virkeligheden og medfører accept og fornyelse.

Tilbageblik, refleksion og upersonlige konklusioner er alle aspekter af videnskaben om sjælskontakt. Og interessen for sjælens natur er vokset i de seneste år − ikke alene pga. væksten i psykologien, men også på grundlag af åndsvidenskaben og Den Nye Tidsalders lære. Naturvidenskaben bidrager også til en udvikling af forståelse af sjælen i form af udforskning af ud-af-kroppen-oplevelser og nærdødsoplevelser.

Den offentlige interesse og de videnskabelige undersøgelser af dødens natur har medført, at tabuerne, der er knyttet til døden, er ved at forsvinde. Når man forstår, at efterlivet er en forlængelse af det fysiske liv, bliver dødsprocessen blot en overgang − en flytning af bevidstheden fra et område af det guddommelige sind til et andet. Når en gammel og nedslidt form afkastes, og når man træder ind i en ny og mere velegnet på et højere niveau, er det bare udtryk for en del af den uendelige spiral af fremskridt i overensstemmelse med evolutionen og Planen.

Forandringsprocessen og tilstrømningen af de nye planetariske energier stimulerer følelsen af forgængelighed, og skaber en falsk oplevelse af tidens gang, men det skyldes, at ”tid udelukkende er en hjernebegivenhed”. Hjernen registrerer og reagerer på ændringernes rækkefølge. Men når bevidstheden begynder at frigøre sig fra indholdet i de lavere verdener, reagerer den ikke længere automatisk på deres virkning. Bevidstheden bliver i stedet fast fokuseret på et højere niveau, hvor den ydre vibrationshastighed er omsat til en indre frekvens – dvs. åndelige vibrationer.

Når mennesket giver slip på sit egocentrerede livssyn, begynde det at forstå forholdet mellem den fysiske verden og den næste. Det sætter pris på, at evolutionen er indrettet sådan, at de højere åndelige kvaliteter, der er udviklet i personlighedens liv, optages og opbevares i sjælen. Intet, der er positivt og sandt i menneskets natur og i dets relationer til andre, går nogensinde tabt. Sjælen er menneskets center i de utallige inkarnationer, og gradvis lærer den at få kontrol over legemernes forskellige udtryksformer via personligheden. Til sidst er sjælen i stand til fuldt ud at udtrykke sig på det fysiske plan. Når det sker for så stor en del af menneskeheden, at der opnås en kritisk masse, vil menneskehedens kollektive bevidsthed udgøre et levende kraftcenter. Menneskeheden vil dermed blive en åndelig forpost, som får ansvaret for planetens forvaltning.

*) Se VisdomsNettet: http://www.visdomsnettet.dk/a-92/

 

Ny artikel:
INDVIELSE
af Djwhal Khul

Mestrene pointerer indvielsens mål over for alle deres disciple, og mestrene er parat til at give den nødvendige instruktion. Indvielse betyder, at bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at i den nuværende tidlige udviklingsfase er det kun det, som disciplen ved i sig selv og erfarer bevidst i sig selv, der har betydning og udgør sandheden for den enkelte. Det, som bliver fortalt af andre − oven i købet af mesteren − fremmer intet vigtigt formål bortset fra at øge og bekræfte en allerede kendt sandhed, eller at skabe illusioner eller ansvar, indtil sandheden enten forkastes eller erfares af disciplen i disciplens egen bevidsthed.

I situationen vil man opleve et voldsomt spændingsfelt imellem modsætningernes par. Spændingsfeltet eller selve anstrengelsens fokus findes i disciplen, ”som befinder sig ved midtvejspunktet”. Vil disciplen respondere bevidst på trækket oppefra og gå videre til nye og højere områder med mulighed for åndelige erfaringer, eller vil disciplen falde tilbage i tidens og rummets blændværk og ind i det personlige livs slaveri? Vil disciplen opretholde en afbalanceret og rolig tilstand, hvor hverken den højere mulighed eller det lavere træk påvirker? Det er en af de tre tilstande, der skal karakterisere disciplen og afløse en følelsesmæssigt svingende og usikker oplevelse, hvor disciplen svinger mellem den højere og den lavere beslutsomhed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-870/

 

Ny artikel:
SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL
af Kenneth Sørensen

Mental skelneevne er en af de vigtigste evner, mennesket skal udvikle. Skelneevnen gør det muligt at finde og vælge sin individuelle vej til oplysning.

Nutiden er en individualiseret periode, hvor det enkelte menneske selv må tage stilling til store dele af livet. Man kan ikke længere stole på, at traditionerne og tidligere generationer har svarene. Det betyder imidlertid ikke, at den visdom, der er overleveret fra fortidens oplyste, ikke er relevant, for den kan man naturligvis stadig reflektere over og hente stor indsigt fra. Det gælder også selv om udviklingen går så hurtigt i nutiden, at ingen oplyst har håndteret de samme vilkår, som menneskeheden står overfor, men de samme åndelige principper er fortsat gældende. Loven om årsag og virkning er stadig aktiv, og den fungerer i overensstemmelse med den overordnede evolutionære udvikling, der vil føre alle sjæle frem til fuldkommenhed. På udviklingsvejen er skelneevnen en uvurderlig kronjuvel. Skelneevnen er en af de mange psykiske kræfter, som sjælen bruger på sin vej mod oplysning.

Det oplyste tankesind udvikles ved at bruge tankesindets oplysende egenskaber − herunder skelneevnen. Tankesindet er sjælens ”spotlight” på det lavere mentalplan, der er den konkrete tænknings plan. Sjælen kan gennem sit ”søgelys” finkæmme de områder i de tre lavere verdener, som lyset (opmærksomheden og bevidstheden) rettes imod. Ved hjælp af lyset kan skelneevnen udvikles, og man kan foretage sine valg.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-868/

 

Ny artikel:
MESTER RAKOCZY
af Geoffrey Hodson

Som Francis Bacon og som Saint Germain forberedte Rakoczy sig til at lede 7. stråle. Han arbejder nært sammen med Manuen om raceudvikling og Bodhisattvaen vedr. åndelig udvikling.

Som Greven af Saint Germain begyndte han gradvis at tilføre kræfter til frimureriet − eksoterisk og esoterisk – og det esoteriske aspekt gjaldt kun hans disciple. Længe før det skete, havde han på samme måde i al hemmelighed grundlagt og igangsat organisationen Rosenkorsordenen. Den fungerer stadig i begrænset omfang. I frimureriet fandt mesteren et redskab, som gjorde det muligt at nå offentligheden, og desuden gav CO-frimureriet  adgang til mysterierne.

Mester Rakoczy er desuden overhoved for Europa og de europæiske folkeslag, uanset hvor de slår sig ned i organiserede samfund rundt omkring i verden. Han har et tæt samarbejdet med både manuen i relation til raceudvikling, og med bodhisattvaen  i forbindelse med åndelig udvikling. Han er navnlig ansvarlig for menneskehedens udvikling af 7.-stråles aspekt, men han arbejder nært sammen med mestrene for de fire andre af de fem stråler.

Han er også en oplyst og ophøjet visdommens mester og lærer. Han tager elever og uddanner dem – især de elever, der er kommende hierofanter.  Han repræsenterer alt, hvad embedet involverer af intellektuel forståelse og intuitiv erkendelse af ceremoniernes betydning.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-866/

 

 

Ny artikel:
BÅNDET, DER FORENER GUD OG MENNESKER
af Erik Ansvang

Egypterne havde et særligt ritual, der symboliserede den indre forbindelse til guderne, som konstant skulle erkendes, forstærkes og knyttes fastere. Båndet var derfor et "foreningsbånd".

Overalt i Egypten kan man se det egyptiske ”foreningsbånd”, for det er afbildet på kongetronernes sider som smukke relieffer, der er mejslet i den hårde Aswan-granit.

Det er vigtigt at forstå, at faraonerne ikke opfattede sig selv som guder, selv om mange tror det. En farao var gudernes repræsentant − eller ”Guds søn”. Ramses betyder ”søn af Ra” − altså søn af Solen, livslyset eller Gud. Tutmosis betyder ”søn af Thoth” − altså søn af visdomsguden. Sethos betyder ”søn af Seth” − osv.

Som ”søn af Gud” eller som gudernes repræsentant i den fysiske verden, var det faraoens vigtigste opgave at forbinde den fysiske verden med den åndelige verden. De gamle egyptere sagde, at han skulle ”bringe Himlen ned på Jorden”. Han skulle med andre ord sammenknytte menneskeriget og gudernes rige.

Det var i sandhed ægte kongelig kunst.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-864/

 

 

--oo0oo--

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--  

 

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat er af Mahatman Gandhi, og det lyder sådan: "Styrke kommer ikke fra fysisk kapacitet. Den kommer fra åndelig vilje".

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen