VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

FEBRUAR 2015

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

DØDSPROCESSEN

Hvad sker der præcist når man dør? Åndsvidenskaben oplyser, at ved afslutningen af en livscyklus bruger sjælen sin tiltrækningskraft med en styrke, der opvejer stoffets tiltrækningskraft. I den forstand kan man sige, at døden er sjælens påvirkning, som er for stærk for kroppen. Døden er en kærlighedshandling fra sjælens side, og den involverer tre vigtige processer, som frigør det inkarnerede sjælsaspekt fra de tre lavere verdener. Den første proces kaldes restitutionsfasen eller tilbagegivelsen. Den indebærer, at det stof, som den fysiske krop bestod af, returneres til det store reservoir af substans. Stoffet forlader mennesket, der befinder sig i æterlegemet, og fra sjælens synsvinkel, markerer det begyndelsen på tilbagetrækningen af den åndelige energi, som nu begynder at vende tilbage til sin kilde på sjælsplanet. Arbejdet med tilbagegivelsen foretages hovedsageligt af sjælen, som arbejder i den fysiske krop via hjertecentret og hovedcentret. Den anden proces kaldes eliminationsfasen eller fjernelsen. Den finder sted, når tilbageleveringen af den fysiske substans er overstået. Mennesket er nu befriet fra al påvirkning og tiltrækning til fysisk stof, og det befinder sig nu i det subtile astrallegeme, som kun reagerer på tre faktorer – kvaliteten af de astrale eller følelsesmæssige vibrationer og de mentale tankevibrationer, som mennesket sædvanligvis giver udtryk for.

Sjælens stemme er som regel ukendt, men nogle gange er den både kendt og elsket. Åndsvidenskaben oplyser, at det er den overskyggende sjæl og ikke det sjælsaspekt, der er inkarneret i mentallegemet og astrallegemet, der arbejder på at eliminere al kontrol fra astrallegemet og mentallegemet, indtil den opstigende sjæl til sidst samler sig på de højere underplaner af mentalplanet i et punkt af strålende lys. Senere i udviklingsprocessen vil det ændre sig, for sjælsaspektet i inkarnation vil udføre den nødvendige eliminationsproces. Efter eliminationsfasen kommer integrationsfasen eller sammensmeltningen. Sammensmeltningen gå ud på, at det frigjorte sjælsaspekt, som blev sendt ned i inkarnation, bestræber sig på at forene sig med sjælen på kausalplanet eller sjælens eget plan, som befinder sig på de højere underplaner af mental-planet. Sjælsaspektet, som i inkarnationen har identificeret sig med sine legemer, og derfor har troet, at det var sine tanker, følelser og krop, frigør sig nu endeligt og vender tilbage til den helhed, den hele tiden har været.

De tre processer − restitution, elimination og integration – er det, der kaldes døden. Selv om man normalt tænker på døden som den fysiske krops endelige sammenbrud, så er sjælsaspektet stadig inkarneret på astralplanet og det lavere mentalplan. Længden af den tid, mennesket opholder sig på de indre planer for at fuldføre hele dødsprocessen, varierer afhængigt af sjælens alder og udvikling. I efterlivet vil de fleste mennesker opholde sig på astralplanet og det lavere mentalplan i en meget lang periode, for eliminationen foregår gradvist, indtil der intet er tilbage af magnetisk tiltrækning fra de lavere planer.

 

Ny artikel:
DE FEM SJÆLSGRUPPER
af Djwhal Khul

Sjæle af viljestypen er få. Kærlighedstypen ses oftere. Intelligenstypen er udbredt. Der skabes nu en afbalancering mellem kærligheds- og intelligenssjæle, som indleder den nye civilisation.

En skabende handling er altid udtryk for, at en inspiration opfanges og opfattes for nøjagtig det, den er. Den antager form, forstås og stimuleres af menneskets hjerne og hjerte. På den måde skabes der noget nyt. På den måde opstod dyreriget pga. responsen på en inspiration. Først var der en indstrømning af stimulerende og inspirerende energi. Derefter blev den responderende forms opfattelsesevne aktiveret, og resultatet var begyndende aktivitet. Det medførte, at det, der ikke eksisterede tidligere, kunne skabes. På den måde opstod et nyt naturrige.

Det er det samme, der sker i verden i nutiden. Der sker en indstrømning af åndelig, vitaliserende og transformerende energi, der gør menneskeheden skabende. Indvielsesprocesserne bliver mulige, og et nyt og højere naturrige kan komme til syne på Jorden. På samme måde som tidligere skyldes det, at den tredobbelte energi strømmer ind på syv måder. Det er kræfter, som har en stærk påvirkning, og det er den, der ligger bag nutidens splittelse − men et nyt naturrige vil blive født.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-867/

 

Ny artikel:
SKABELSEN & GUDERNE
af Geoffrey Hodson

Mennesket er en mikrokosmisk gud, en kommende Logos. Derfor tør det iagttage og prøve at forstå nogle af de store love og processer, der styrer den guddommelige, skabende kunst.

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”.  Og i Første Mosebog står der, at Gud sagde: ”Der skal være lys! Og der blev lys”.  Udgangspunktet er derfor Ordet. I virkeligheden er ordet ”skabelse” misvisende, for det nuværende solsystem er en cyklisk tilbagevenden af det, der gik forud for det. Ordet skabelse henviser derfor til det nye ”legeme”, som Sollogos reinkarnerer i. I det forrige solsystem blev arketyperne formet på grundlag af høsten fra forgængeren, og det blev planlagt i mindste detalje ved afslutningen af solsystemets syvende cyklus og undercyklus. I den efterfølgende ”skabelsesnat” må man derfor gå ud fra, at kimen til den videre udvikling og de relativt nye begreber spirede frem i Sollogos’ bevidsthed. Sådan udvikles en arketypisk tanke eller en guddommelig idé. Det sker gradvist, og den guddommelige bevidsthed er fordybet i hensigten, når en ny ”skabelsesdag” bryder frem. Solsystemet, som er manifestationen af idéen eller hensigten, er derfor ikke nyt. Det er en cyklisk tilbagevenden af det, der gik forud, men hver gang på et højere plan. Det er udtryk for funktionen af den universelle lov, som i fysikken kaldes periodicitetens lov. Loven virker utvivlsomt i både det fysiske univers og i den metafysiske overbygning. I overensstemmelse med lovens aktivitet kommer solsystemer, deres fysiske sole og planeter og deres psykiske, mentale og åndelige indhold, cyklisk til syne i stoflig manifestation. De eksisterer objektivt i en periode, og derefter synker de ind i en slags formørkelse og vender tilbage til den subjektive tilstand.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-869/

 

Ny artikel:
ER DRØMME INDHOLDSLØSE FANTASIER?
af H.P. Blavatsky

Når mennesket har både et fysisk og et åndeligt aspekt, er det naturligvis også forsynet med et dobbelt sæt sanser.

Det er en helt almindelig holdning, at drømme er bare ligegyldige fantasier. Når drømmene indeholder tilfælde af forudsigelse – og det findes der mange eksempler på – betragtes det som særlige tilfælde af drømmelivet, men den generelle betydning af drømme er, at det er ligegyldige og indholdsløse fantasier. Holdningen er udtryk for en materialistisk overbevisning, og en naturvidenskab, der konsekvent kræver håndfaste fysiske beviser på bordet. Det er indlysende, at det ikke er muligt at fremlægge fysiske beviser på noget, der er ikke-fysisk.

Naturvidenskaben ignorerer alle undtagelser med den begrundelse, at der muligvis er tale om ”en undtagelse, der bekræfter reglen” – men det mest sandsynlige er, at bortforklaringen er et forsøg på at undgå det pinlige krav om en videnskabelig forklaring på undtagelserne. Hvad er årsagen? Når man stædigt nægter at undersøge og klassificere bare et enkelt tilfælde af de klardrømme eller de verificerede varselsdrømme, og udelukkende betragter dem som ”mærkelige tilfældigheder” – og det er i høj grad til fordel for skeptikerne – skyldes det, at profetiske, klare drømme eller verificerede varselsdrømme vil kræve en total omformning af fysiologien.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-875/

 

--oo0oo--

 

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--   

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentlig opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat lyder sådan: "Universet blev skabt ud af ingenting. Hvilket synspunkt virker mest logisk? A) Åndsvidenskabens: Logos skabte alting ud af ingenting. B) Naturvidenskabens: Ingen skabte alting ud af ingenting?"

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen