VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

MARTS 2015

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

PSYKOLOGI & SJÆLEN

I nutiden er morallære og lovgivning stadig i en udviklingsfase, for morallære og lovgivning er ganske enkelt uforenelige. Loven fortæller ikke, hvad der er moralsk og umoralsk − kun hvad der er lovligt og ulovligt. Hvad er der snart tilbage, som ligger uden for fysisk naturvidenskab? Iflg. åndsvidenskaben er det psykologien − videnskaben om sjælen. Sjælen er blevet udforsket af nutidens psykologer, men det er desværre gjort fysisk og induktivt, som om sjælen er en genstand, eller som om den består af fysisk stof, der er ved at gå i opløsning. Psykologi og psykologiens sidegren, metafysikken, klarer sig dårligere end alle andre videnskaber. Psykologi og metafysik er to videnskaber, der længe har været totalt adskilt, og pga. uvidenhed er de blevet dødsfjender. Psykologien havde dårligt nok set dagens lys før den havnede i hænderne på den middelalderlige skolastik. Senere blev den befriet derfra, men kun for at blive genstand for nutidens ordkløveri.

I sin nuværende udgave er psykologi en farlig og smuk blomst, der vokser i den håbløse materialismes magre jord. Psykologerne forestiller sig, at mennesket i princippet er en hjælpeløs automat, der styres som en marionetdukke af de tråde, der stammer fra arv og miljø. Den nuværende materialistiske teori om sind og fysisk stof indebærer nødvendigvis læren om tilintetgørelse ved døden, og derfor er den ikke korrekt. Åndsvidenskaben oplyser, at der er enhed mellem Logos og urstoffet. Der er kun er én virkelighed bag Universets fænomener. Men i evolutionscyklussen med den manifesterende Logos (ånden) og mulaprakriti (stoffet eller dets noumenon, dvs. tingenes sande eller indre årsag og natur), er polariseringen eller modsætningernes par alle fænomener, som er både subjektive og objektive. Dualiteten mellem ånd og stof er en kendsgerning, så længe den store evolutionscyklus består. Bag dualiteten er der vævet et mørkt slør af ”det store ukendte” − det uendelige, uerkendbare og ufattelige. Det er derfor indlysende, at i stedet for at være en videnskab om skabelsens første principper er metafysik blevet brudt op i en række mere eller mindre materialistiske skoler med alverdens teorier og varianter.

Man kan sige, at nutidens psykologi reelt svarer til katolicisme minus kristendom, for nutidens psykologi er psykologi minus en sjæl. Psyken er blevet reduceret til bare at være en fornemmelse. Det svarer til et solsystem minus en sol. Nutidens psykolog beskæftiger sig kun med den overfladiske hjernebevidsthed, og det er håbløst materialistisk. Materialismen forsøger ikke at forstå menneskets bevidsthed og tænkeevne − og endnu mindre menneskets ånd og sjæl. Materialismen betragter i virkeligheden mennesket som en bunke organiseret støv. Mennesket er en talende maskine, der udtrykker sig uden en sjæl. Tanken betragtes bare som molekylære forandringer i hjernen. Men iflg. åndsvidenskaben er de molekylære forandringer i hjernen skabt af mentale impulser, for det er tanken, der påvirker hjernens stof. Tanken er derfor uafhængig af hjernen, for hjernen er udelukkende et redskab. Når et menneske siger, ”jeg tænker”, ”jeg føler”, ”jeg handler”, er der et ”jeg”, der tænker, føler og handler. Det er indlysende, at mennesket ikke kan være hverken tanken, følelsen eller handlingen.  Der er en indre instans − et ”jeg” eller en sjæl − der tænker, føler og handler. Spørgsmålet er, hvorfor psykologerne er bange for at bore dybere i menneskets bevidsthed for at finde det ”jeg”, ”selv”, ”ego” eller den sjæl, der er skabt i spændingsfeltet mellem ånden (livet) og legemet (stoffet)?

 

 

Ny artikel:
SJÆLEN OG DENS EVNER
af Kenneth Sørensen

Sjælens primære kendetegn er bevidsthed, og på sjælsplanet medfører den højere bevidsthed en række specifikke egenskaber.

Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe efter at udvikle. Emnet er vanskeligt, fordi der er tale om bevidsthedstyper, som kun ganske få mennesker har realiseret. Dertil kommer, at enhver forklaring altid er mere eller mindre misvisende, fordi sjælens bevidsthed overskrider sprogets grænser. Emnet er desuden omfattende, for der er skrevet utallige bøger med avancerede forklaringer på sjælen, men i artiklen er det især Alice A. Baileys litteratur, der er taget udgangspunkt i.

Alice A. Bailey omtaler tre typer af åndelige evner, som er særligt fremtrædende på sjælens eget plan (kausalplanet). På mentalplanets to højeste underplaner (som hører til kausalplanet), smelter sanserne sammen i en syntese og skaber på den måde to unikke evner: 1) Åndelig telepati. 2) Respons på gruppevibration. På tredje underplan omtales en evne, som Alice A. Bailey kalder dømmekraft.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-874/

 

Ny artikel:
SJÆLEN - EN GAVE FRA HIMLEN
af William Meader

Sjælen præger alle livets kvaliteter. Det gælder uanset om der er tale om livet i et menneske, i et græsstrå eller det liv, der besjæler hele solsystemet.

Alle har essentielt en iboende sjæl. Selv om det er en fascinerende tanke, at sjælen findes i alle større og mindre former for liv, er det alligevel hensigten at begrænse overvejelserne til menneskets sjæl i denne artikel.

Menneskets sjæl har en meget unik position i evolutionen. Det skyldes, at i menneskeriget udvikler sjælen en kvalitet, der kaldes ”individualitet”, og det er første gang det sker i sjælens lange udvikling gennem de forskellige lavere naturriger.

Individualitet er den kvalitet, der er den mest iøjnefaldende egenskab ved menneskets sjæl. I forhold til dyrets sjæl har menneskets bevidsthed en langt større kapacitet og evnen til både at forstå sig selv, at manifestere sin individuelle vilje og at modsætte sig de instinktive kræfter. Sjælen er organiseret på en måde, hvor en følelse af ”jeg” kan dukke op, og det gør det muligt for et menneske i bevidstheden at være adskilt fra menneskeheden så at sige. Det er ikke tilfældet for dyre- og plantelivet.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-873/

 

Ny artikel:
ÅNDELIG BEVIDSTHED
af Charlotte E. Woods

At se mennesket i sin helhed vil sige, at man ser det som ånd på alle eksistensplaner − ikke kun som ånd, der er begrænset og formørket af lavere tilstande i personligheden.

Inden for åndsvidenskaben er det almindeligt accepteret, at et menneske har en åndelig natur. Men at mennesket er en åndelig skabning, uanset hvor og hvordan det udtrykker sig, er åndeligt interesserede mindre fortrolige med, og derfor er det stadig et spørgsmål, der skal reflekteres over.

Man kan sammenligne mennesket med en stige med mange bevidsthedstrin. Mennesket står ved foden af stigen og omklamrer de fire laveste trin med hænder og fødder, og det er fuldstændig fokuseret på de fire nederste trin. De højere trin kender mennesket mest af alt pga. studier og ikke via erfaring. Men ved slutningen af opstigningen holder mennesket op med at fokusere på de enkelte trin, for nu kender det stigen i dens helhed. Når det er lykkedes for mennesket at se sådan på stigen, skyldes det, at det har forstået, at hvert trin har lige stor betydning for opstigningen. Hvis der manglede nogle trin, ville stigen til udvikling af åndelig bevidsthed være ufuldkommen og ubrugelig.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-872/

 

Ny artikel:
SJÆL & SIND
af L.A. Coplan

Alt levende opfører sig på en måde, så man får mistanke om, at de tilsyneladende styres af noget, der ligger uden for naturvidenskabens anerkendte love.

Selv om en astronom kan beregne en planets eller en komets bane, er det ikke muligt at beregne en almindelig flues bane. Det er temmelig tankevækkende. En flue kan tilsyneladende noget, som en planet ikke er i stand til. Årsagen er, at fluen har en vilje. Vilje tyder på, at den har et sind, dvs. en form for tænkning. Men sind betyder også, at fluen har en iboende sjæl. Nogle vil påstå, at sind tyder på, at fluen har en hjerne – men er det sandt? Hvis det ikke er sandt, så er hjernen hverken en flue eller et menneske. Hjernen er et redskab. Og redskabet bruges af dyret på samme måde som en mave, et hjerte eller andre redskaber.

Et moneron er et mikroskopisk protoplasma-atom. Det er ikke en organisme, for det har ingen organer. Det er bare et gram gelé. Det har intet hjerte, ingen mave, ingen øjne, ingen arme og ben og ingen hjerne. Men selv om det ikke har en hjerne, har det en vilje. Det har vilje, for det kan bevæge sig. Det kan gribe og fordøje sin føde, og det kan forplante sin race via spaltning. Det har vilje, og derfor har det et sind. Og fordi det har et sind men ingen hjerne, har det en sjæl.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-883/

 

--oo0oo--

 

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--  

 

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentligt opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat er af Buddha, og det lyder sådan: "På vejen mod sandheden kan du begå to fejl ... at undlade at gå hele vejen, og ikke at begynde at gå".

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen