VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

APRIL 2015

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

LUK UNIVERSET IND!

Åndsvidenskabens virkning på tankesindet kan ikke skabes af nogen eksisterende religion, naturvidenskab eller filosofi. Religionen, naturvidenskaben eller filosofien opsplitter livet i faste kategorier. Religionen udelukker naturvidenskaben, og naturvidenskaben udelukker al åndsvidenskab. Filosofien vender ryggen til de sociale og økonomiske kræfters komplicerede problemstillinger. Kunsten går sine egne veje uden at interessere sig for den inspiration, som naturvidenskaben og filosofien kan give kunstneren. Den samlede virkning af de forskellige kundskabsaspekter er at gøre livet til det, som den engelske digter Percy Bysshe Shelley beskrev med disse ord: ”Som en kuppel af mangefarvet glas pletter livet evighedens hvide stråleglans”. På grund af de mangefarvede pletter på ”evighedens hvide stråleglans” har menneskeheden opgivet alt håb om at se det lys, der findes bag den mangefarvede glaskuppel. Mange mennesker har gjort religionen til en vej, der fører til ”frelse”, for de tror, at deres viden og forståelse vokser eksplosivt, når de træder ind i efterlivet. Naturvidenskabens forskere føler sig begrænset af de metoder, de selv har skabt. Fantasi betragtes som uvidenskabelig, og intuition betyder, at man stoler på evner, der er så personlige, at det ikke kan tages alvorligt som en naturvidenskabelig evne. Universet er umådeligt stort og mangfoldigt, men hver især − religion, naturvidenskab, filosofi og kunst − vil kun lukke en del af Universet ind i sit afgrænsede område.

Den trænede esoteriker åbner alle sindets og hjertes porte og siger til hele Universet: ”Kom ind!” Esoterikeren lukker livet ind og forlanger ikke, at det kun skal komme ind via tænkningens og logikkens port − eller via følelsernes port. Når naturvidenskaben modsiger åndsvidenskaben, lægger esoterikeren mærke til modsigelserne og føler, at når problemet belyses af flere fakta, som endnu ikke er erkendt, vil det, der er sandt i naturvidenskaben, og det, der er sandt i åndsvidenskaben, udgøre en enhed. Når kompasset på Østens og Vestens filosofier peger i forskellige retninger som udtryk for ”udviklingsvejen”, fokuserer esoterikeren på, at der findes mange veje, som fører til målet − og esoterikeren går sig sin egen vej.

Esoterikeren accepterer naturvidenskabens, religionens, kunstens og filosofiens opdagelser og afsløringer og forsøger at afdække det essentielle i dem. Efterhånden som mere og mere af Universet optages i esoterikerens hjerte og tænkning, jo hurtigere opfattes meningen med Universet. Esoterikeren søger ingen vej til ”frelse” fra livet, men tager livet, som det kommer, og som det er. Esoterikeren erkender ikke sandheden ved udelukke eller afvise, men ved inklusion og assimilering. For esoterikeren er livet ét. Livet er ikke en summen af mange enheder, som så udgør en helhed. Livet er ét. Åndsvidenskaben lærer esoterikeren at komme i forbindelse med sjælen, og alle filosofier er akkorder i en skala, der skaber en smuk melodi. Kunsten er en metode, der præsenterer Universet via intuitionen, og hvert eneste medmenneske − synder og helgen − repræsenterer ånden, der stiger ned i livet for at udvikle den iboende guddom. En esoteriker arbejder mod et mål. Målet er ”at frigøre det fuldkomne univers i sin natur”. Med sin tænknings, sit hjertes og sin intuitions porte på vid gab siger esoterikeren:

”Luk Universet ind!”

 

Ny artikel:
PSYKOSYNTESE - en psykologi med en sjæl
af Kenneth Sørensen

Psykologien begyndte først i 1900-tallet som en hovedsagelig naturvidenskabelig disciplin, hvor man studerede menneskets adfærd (adfærdspsykologi) og fortrængte driftsliv (psykoanalysen). Enhver tale om menneskets højere åndelige potentialer blev betragtet som uvidenskabelig metafysik og religiøsitet. Det var først i løbet af 1950’erne og 1960’erne, at den humanistiske psykologi brød igennem som en reaktion mod den reduktionistiske opfattelse af mennesket, der karakteriserede de to nævnte retninger. Man betragtede udelukkende mennesket som biologi og drifter, mens den humanistiske psykologi påpegede, at mennesket var langt mere end det. Det var især Abraham Maslows forskning i de selv-aktualiserede (ekstraordinære) mennesker eller kulturelle genier, der åbnede verdens øjne. Den humanistiske psykologi skabte i 1960’erne en enorm interesse for menneskets højere eller åndelige aspekter, og som resultat af den forskning og søgen opstod den transpersonlige psykologi, som også psykosyntesen er en del af.

Det er imidlertid særdeles bemærkelsesværdigt, at professor Roberto Assagioli − det menneske, der skabte psykosyntesen − faktisk havde arbejdet med transpersonlig psykologi siden 1920’erne. Han var med andre ord 40 år foran sin tid. Roberto Assagioli var elev af Sigmund Freud og udset til at bringe psykoanalysen til Italien. Men han brød ud af bevægelsen sammen med sin ven C.G. Jung, fordi psykologien var for begrænset i sit menneskesyn. Roberto Assagioli betragtede psykosyntesen som en videnskab, selv om psykosyntesen var en forskning i menneskets højere bevidsthedsliv. Han mente, at studiet af den religiøse og transcendente erfaring er lige så videnskabeligt funderet, som studiet af menneskets fortrængte følelsesliv. Psykosyntese er dog hverken religion eller metafysik.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-884/

 

Ny artikel:
HVORDAN UDVIKLER MAN CLAIRVOYANCE
af C.W. Leadbeater

Når et menneske har studeret emnet clairvoyance tilstrækkeligt dybt og har indset, at påstandene om, at den clairvoyante evne er en realitet, er sande, dukker det næste spørgsmål næsten altid op: ”Hvordan udvikler man evnen”? Hvis det er sandt, at evnen ligger latent i ethvert menneske, hvordan skal man så udvikle sin natur for at aktivere evnen, og dermed få direkte adgang til al den viden, der er forbundet med evnen? Svaret er, at det er muligt, og at det er blevet gjort. Evnen kan endda udvikles på mange måder, selv om de fleste metoder er usikre og absolut uønskede. Der er faktisk kun én metode, der ubetinget kan anbefales til alle mennesker. Men det er vigtigt at forstå emnet, og se hvor farerne og faldgruberne ligger, for de skal naturligvis undgås. Derfor er spørgsmålet – hvad skal man gøre?

For alle intelligente og civiliserede menneskers vedkommende er astrallegemet allerede fuldt udviklet. Det betyder, at stoffet i astrallegemet er aktivt på alle astralplanets syv underplaner. Men stoffet er ikke under kontrol. Mennesket er endnu ikke vant til at bruge det astrale stof bevidst. Stoffet i astrallegemet er langsomt blevet aktiveret i løbet af evolutionen, men det er sket meget gradvist og ubevidst. Mennesket har derfor endnu ikke bevidst realiserede de astrale kræfter, og de er derfor i vid udstrækning uprøvede evner. De fysiske evner, som mennesket er vant til at bruge, overskygger de indre evner og skjuler deres eksistens, på samme måde som når Solens lys skjuler stjernerne på himlen for den fysiske synssans. Der er derfor to ting, som skal gøres, hvis man ønsker at udvikle det indre aspekt af menneskets arv. Man er nødt til at begrænse de alt for dominerende fysiske evner i en periode, og man er nødt til at stimulere de indre evner, som endnu er ukendte.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-880/

 

Ny artikel:
ÆBLER OG TRÆER I LEGENDERNE
af Erik Ansvang

Alle kender legenden om Adam, Eva, slangen, æblet og ”Kundskabens Træ”. Adam og Eva blev bortvist fra Paradisets have, fordi slangen lokkede dem til at tage en bid af æblet. Mange tror, at det er en enestående fortælling, men det er bestemt ikke tilfældet. Nogen tror endda, at fortællingen skal forstås bogstaveligt – som noget, der engang skete − men det må betragtes som naivt. Legenden er naturligvis symbolsk. Paradiset er et symbol på den tilstand af enhed og væren, der eksisterede før Universets blev skabt. Adam og Eva symboliserer dualitet – maskulin og feminin − pluspol og minuspol − og dermed adskillelse i køn, og det medførte, at livet måtte forlade enhedens verden for at gøre erfaringer i dualitetens verden – erfaringer, der vokser til kundskab, viden og til sidst blive til visdom.

Adam og Eva udgjorde først en enhed, som minder om den græske Didymos – ”tvillingen” eller ”den dobbelte” – for det er i overensstemmelse med fremstillingen i 1. Mosebog af ”den første”, som var mand/kvinde, og som var oprindelsen til menneskeheden. Men Adam smagte frugten på ”Kundskabens Træ”, og det medførte, at menneskeheden skulle forlade enheden og opnå kundskab om dualitet – ånd og stof – selv og ikke-selv – godt og ondt.

De færreste ved, at legender om æbler og træer findes overalt i verden. Æblerne dukkede bl.a. også op i klassisk arabisk litteratur. Hos araberne kurerede prins Ahmeds æbler f.eks. enhver sygdom. I England brugte druiderne æbler til spådomme. Men hesperidernes gyldne æbler i den græske mytologi, og Iduns æbler i den nordiske mytologi giver til gengæld udødelighed. I gammel europæisk mytologi og folklore var æblerne enten et middel til udødelighed, et symbol på frugtbarhed, en offergave, en kur, en kærlighedsamulet, en test på kyskhed, et middel til spådomskunst eller et magisk objekt.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-882/

 

--oo0oo--

 

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

 

--oo0oo--  

FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER HAR VI DENNE MEDDELELSE:

 

 

UDDANNELSE TIL PSYKOSYNTESE PSYKOTERAPEUT I OSLO

I 10 år har jeg afholdt 1-årige kurser i transpersonlig psykologi og meditation baseret på Roberto Assagiolis enestående psykologi. Jeg kender ikke andre psykoterapeutiske retninger, som har den samme stærke forklaringskraft i forhold til personlig og spirituel udvikling.

Den er dybt rodfæstet i Østens spiritualitet, når det kommer til opfattelsen af menneskets inderste identitet som bevidsthed og vilje. Den er dybt forankret i Vestens psykologi, når det handler om forløsning af traumer i det ubevidste.

I samarbejde med teamet i Oslo har jeg udarbejdet et uddannelsesprogram, som kombinerer meditation, relations-arbejde og psykoterapeutiske teknikker på en helt unik måde. Teamet har tiltrukket undervisere med stærke faglige kompetencer, som sikrer høj faglig standard.

Hvis man har deltaget på Kentaur Trænings uddannelser, er der måske en mulighed for at begynde på 2. år, hvis man har den faglige baggrund som kræves. Kontakt os og hør nærmere på nip@psykosyntese.no

Har du mod på at begynde på en uddannelse, som stensikkert vil forandre livet for altid og give kompetencer til at gøre en stor forskel for andre, så se nærmere på: www.psykosyntese.no

 

--oo0oo--

 

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentligt opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat er af Hardy Bennis, og det lyder sådan: "Til ethvert HVORFOR, findes der et DERFOR!"

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen