VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

JUNI 2015

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

TANKER OM JORDSKÆLV

Alt er energi iflg. naturvidenskaben. Åndsvidenskaben tilføjer, at energi følger tanken. Og måske er det forudsætningen for at forstå jordskælv. Når det gælder det enkelte menneske, er det almindeligt kendt, at forud for en handling eller en fysisk reaktion, sker der en indre proces. Først opstår der en tanke eller en idé. Tanken motiveres af en følelse. Og først derefter omsættes tanken til handling. Det er imidlertid ikke noget, der kun sker i det enkelte menneske, for det samme sker i menneskeheden, der udgør den helhed, som det enkelte menneske er en del af. Og menneskeheden er en del af planeten. ”Som i det små, således også i det store”.

I nutiden oplever verden mange voldsomme jordskælv. Eksempelvis de to frygteligt jordskælv i Nepal i 2015, jordskælvet i 2011 hvor Japans Fukushima-atomkraftværk blev oversvømmet af tsunamien og jordskælvet og tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004, hvor 255.000 døde − for blot at nævne de seneste. Jordskælv betragtes normalt udelukkende som fysiske fænomener, men generelt er der tale om den endelige virkning af en årsagskæde, og den kommer ikke kun til udtryk på det fysiske plan, for årsagen stammer fra de indre planer. En undersøgelse af jordskorpens geologi med hensyn til klippernes placering, lokalisering af forkastningerne, tilstedeværelsen af vulkanske aktivitet m.v. kan give et fingerpeg om de steder, der med størst sandsynlighed vil blive berørt, men man har stadig ikke accepteret en sammenhæng mellem årsagen til jordskælv, som er menneskehedens tænkemåde. Men der findes ikke noget, som kan kaldes et uheld eller en ulykke i Universet, for enhver begivenhed, der opleves som en ulykke, er i virkeligheden effekten af en kraft på mentalplanet. Derfor er det nemt at forstå, hvorfor hinduer efter et jordskælv betragter det som virkningen af akkumulerede ubalancer, der er skabt af menneskehedens tanke- og følelsesliv. De mere subtile former for kraft og stof på astralplanet skaber forbindelsen mellem det fysiske plan og levende skabningers mentale tilstand på mentalplanet. Hurtige og mere eller mindre voldsomme fysiske naturkatastrofer skal betragtes som de endelige virkninger af en pludselig frigivelse af spændinger på højere planer.

Usædvanlige psykiske forhold kan mærkes af dyr og ofte også af sensitive mennesker forud for jordskælv − endda mange timer og endda dage før det bryder løs − og desuden længe før seismografer viser den mindste rysten. Det er veldokumenteret. Tilsyneladende registrerer dyrene forandringer før mennesker og dyrene flygter i tide. Under tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004 omkom meget få dyr, mens mennesker døde i uhyggeligt antal. Folk, der overfløj den store Yala Nationalpark, som blev ramt af tsunamien, så ikke eksempler på druknede dyr, og det samme bekræfter parkens ansatte. Dyrene har tydeligvis en mystisk og sensitivitet, der forudsiger naturkatastrofer. Eksempelvis observerede græske historikere, at store mængder af forskellige dyr forlod byen Helice flere dage før det store jordskælv, der ødelagde byen 373 år f.Kr.

Når naturvidenskabens forskere påstår, at alle store geologiske ændringer og ødelæggende forskydninger skabes af almindelige og kendte fysiske kræfter, er det helt forkert. Det er en demonstration på nutidens enorme arrogance og indbildskhed. De fysiske kræfter er det endelige resultat af indre processer, der manifesterer sig indefra og ud. De opstår periodisk og tilsyneladende mekanisk, men den fysiske impuls består af en kraft, der er ud over den materielle natur. Enhver vigtig handling i naturen har et formål, og resultaterne er alle cykliske og periodiske. Men åndelige kræfter forveksles normalt med fysiske, og de indre eller åndelige afvises, og derfor forbliver de kræfter, der er årsag til jordskælvet, ukendte for naturvidenskaben, fordi man kun undersøger virkningen.

 

--oo0oo--

 

Ny artikel:
TANKENS KRAFT OG BRUG
TANKENS VIRKNINGER PÅ PERSONLIGHEDEN

af C.W. Leadbeater

Der er mange forskellige stofkvaliteter i mentallegemet, og de har hver deres specielle vibrationshastighed, som de er mest vant til, og som de vender tilbage til hurtigst muligt.

For det clairvoyante syn viser tanker sig i mentallegemet eller den mentale aura, som en vibration i det mentale stof − en vibration, der skaber forskellige virkninger, som alle er i overensstemmelse med de naturvidenskabelige erfaringer i den fysiske verden.

Der er blandt andet den virkning, som skabes i selve mentallegemet, og forskningen viser, at virkningen skaber vaner. Der er mange forskellige stoftyper i mentallegemet, og de har hver især deres specielle svingnings- eller vibrationshastighed, som stoffet tilsyneladende er mest vant til. Derfor er det let for stoffet at besvare vibrationen, og derfor er det tilbøjelig til hurtigst muligt at vende tilbage til den samme vibration, hvis stoffet bliver tvunget væk af en dominerende tanke og et stærkt følelsesmæssigt udbrud. En tilstrækkelig kraftfuld tanke kan et øjeblik få al stoffet i mentallegemet til at svinge med samme hastighed − og for hver gang det sker, vil det være nemmere at få det til at gentage svingningen, og dermed opstår tankevanerne. Tankevaner betyder derfor, at stoffet i mentallegemet svinger med en bestemt hastighed, og derfor vil mennesket have let ved at gentage den samme tanke.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-893/

 

 

Ny artikel:
HYPOFYSEN & PINEALKIRTLEN
af J.I. Wedgwood m.fl.

Metafysisk har de to kirtler stor betydning. Hypofysen er organ for clairvoyance, og pinealkirtlen er organ for tankeopfattelse og intuitiv oplysning.

Hypofysen og pinealkirtlen har stor interesse for mennesker, der studerer åndsvidenskab. Årsagen er, at de er hormonproducerende kirtler, der er forbundet med de to højeste centre og chakraer. Et chakra er ikke et fysiologisk organ, men et område eller et punkt, hvor den psykiske energi, legemets funktioner og bevidstheden forbindes.

Der er ikke overensstemmelse mellem åndsvidenskaben og yoga-læren om de to øverste hormonproducerende kirtlers forbindelse til de to højeste af de primære chakraer. Iflg. åndsvidenskaben er pinealkirtlen forbundet med hovedchakraet, og hypofysen er forbundet med pandecentret. I yoga-læren er det omvendt.

Kirtlerne stod oprindeligt i forbindelse med det sympatiske nervesystem, men nu udgør de en del af det cerebrospinale (hjerne-rygrads) nervesystem. Desuden sætter hypofysen liv i berøringspunkterne mellem det sympatiske system og astrallegemet, og dermed skabes der en ubrudt bevidsthed mellem astralplanet og det fysiske plan. I hjernen fungerer hypofysen som kirtel for clairvoyance, og pinealkirtlen fungerer som kirtel for tankeopfattelse og intuitiv oplysning.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-891/

 

 

Ny artikel:
LYS & OPLYSNING

Lys har altid haft en central plads i de mange religiøse og åndelige traditioner overalt i verden. Alt kommer fra mørket, og alt er trådt ind i lyset.

I den gamle lærdom blev ord for lys ofte forstået som synonymt med ordet for Gud. Lyset eller Gud blev derfor præsenteret for og forstået af menneskeheden i både den transcendente og immanente form. Menneskeheden har altid haft lysbringere. De kom for at afsløre den transcendente virkelighed i en form, der var tilpasset tidens behov og betingelser. Lærerne underviste og viste via deres liv, hvordan lyset kan kontaktes. De viste, hvordan lyset kan komme til udtrykt i dagliglivets smeltedigel. Derefter opstod der tankeskoler − filosofiske og religiøse. I de følgende århundreder dukkede de op i forskellige centre overalt i verden − i Europa, Persien, Egypten, Indien og Tibet – og hver skole bidrog til en energihvirvel, som åndeligt søgende blev tiltrukket af i deres søgen efter lys. Undervisningen gik fra mester til discipel ved hjælp af et strengt system, der bestod af mentale og moralske discipliner, som skabte enorm udvikling hos de få udvalgte.

En af de store gaver til menneskeheden i de seneste 2.000 år har været de store fremskridt, der er sket med udvikling af intellektet. Der er strømmet lys og oplysning ind i menneskehedens tankesind, og det har resulteret i en enorm rigdom af kreative udtryk. Der er mange veje, der opfylder menneskehedens forskellige behov, men til sidst fører alle veje til det samme mål. De mange forskellige veje kan i store træk opdeles i hjertets vej og hovedets vej.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-892/

 

--oo0oo--

 

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--  

 

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentligt opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat er en udtalelse af mesteren Morya, som sagde: ”Irritation (imperil) er et grænsebegreb. Det er grænsen mellem fysisk og psykisk substans, der blokeres, og derfor opstår irritation”.

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen