VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

JULI 2015

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

TJENESTEARBEJDE I KRAFT AF DEN MAN ER

Tjenestearbejde er et af de ord, man tror, man kender, indtil man indser, at det gør man overhovedet ikke! Den almindeligt definition på tjenestearbejde er naturligvis god nok, men tjenestearbejde for sjælen befinder sig i en helt anden verden. Hvis den grundlæggende forskel ikke erkendes, skaber det forvirring hos aspiranter, som ønsker at udføre tjenestearbejde, og det medfører ofte, at tiden og energien bruges forkert. I åndsvidenskaben er tjenestearbejde defineret som en trang, der stammer fra sjælen. Men hvad er konsekvenserne? Sjælen er ét i alle skabninger. Den er et ”vi” og ikke et ”jeg”. Den er ikke adskillende, og derfor findes der hverken lavere eller højere status på sjælsplanet. Sjælen er bevidsthed og opmærksomhed. Sjælen er lys. Sjælen er årsagen til alle forbindelser. Sjælen er visdom, medfølelse og kærlighed. Alle definitioner er en hjælp til at erkende, at sandt tjenestearbejde stimulerer bevidstheden og udvider den.

Tjenestearbejde opfattes ofte som en handling − som noget, man gør. Tjenestearbejde udføres af dedikerede medarbejdere på de ydre niveauer af det planetariske liv. Men det opfattes som levende, inspireret og opmuntrende. Derfor er det sandsynligvis en overraskelse for mange, at den vigtigste definition på tjenestearbejde er ”at være” – dvs. den måde, man er på – og det reducerer ikke tjenestearbejdets dynamiske kraft til at forandre og frigøre. Tjenestearbejde ved ”at være” bygger en bro mellem den indre åndelige virkelighed og de ydre resultater på det fysiske plan. Derfor er videnskaben om tjenestearbejde en konkret teknik til enhedsskabelse. Når kommende tjenestearbejdere lærer at underkaste sig offerloven, vil den lavere trefoldige natur ikke længere udgøre en hindring for det liv, som skal og vil strømme igennem den. Enhedsskabelse er et uundgåeligt resultat, og derfor er der ikke behov for detaljeret planlægning, og der er heller ikke mulighed for kontrol. For når hjertet og tankesindet fungerer i et samspil, vil den energi og kraft, der strømmer gennem tjenestearbejderen, uundgåeligt opflamme det æteriske legeme. Det forklarer også behovet for at stoppe op på astralplanet for at stabilisere og rense den følelsesmæssige natur og tillade en periode med stille venten, før man fortsætter. Det gør det nemmere at forstå, hvorfor den esoteriske lov om tjenestearbejde symboliseres af et menneske med en vandkrukke. Vandkrukken bruges til at lade offergaver strømme ud over menneskeheden. Mennesket med vandkrukken balancerer på et kors, som derfor holder mennesket i en rolig, afbalanceret og urokkelig position, mens sjælens energier strømmer gennem det. Ord som ”fleksibel”, ”flydende”, ”strømmende” og ”overflod” beskriver karakteren af det liv, som flyder gennem den sande tjenestearbejder, og det giver indtryk af en følelse af ”ubesværet indsats”, som opstår, når man arbejder i overensstemmelse med sjælen. Man kan undre sig over, hvordan mennesket som enkeltindivid nogensinde kan håbe på at opnå en tilstand af ”væren” − i hvert fald i det nuværende liv. Men hvis man ser sig omkring og betragter de mange områder, hvor tjenestearbejdet allerede er i gang overalt i verden, må man anerkende, at indstrømningen af åndelig energi er indiskutabel. Hvert menneske, der udgør en del af det verdensomspændende netværk af tjenestearbejdere, betragter sandsynligvis sit eget område som en meget lille og utilstrækkelig del. Men når det verdensomspændende tjenestearbejde er målestokken, vil hvert enkelt bidrag øge vigtigheden og værdien, for tjenestearbejdet vil indgå i en større sammenhæng og fremme de betingelser, der resulterer i enhedsskabelse, som er den sande definition på tjenestearbejde.

 

Ny artikel:
OKKULTISME
af C.W. Leadbeater

Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling er okkultisme ensbetydende med ”magi”. Man gætter derfor på, at de mennesker, der studerer okkultisme, praktiserer ”den sorte kunst” eller ”sort magi”. Det er med andre ord mystiske mennesker, som går indhyllet i sorte kutter eller store skarlagensrøde kjortler, der er dækket med kabbalistiske tegn. De sidder i uhyggelige omgivelser i selskab med sorte katte og ravne, mens de tilbereder ugudelige trylledrikke under satanistiske påkaldelser.

Selv i nutiden hersker der en del misforståelse om begrebet okkultisme − også blandt de mennesker, der har en intelligens, som burde hæve dem over den slags overtro. Tænkende mennesker burde i det mindste kende ordets latinske afstamning − ”occultus” − der har sin rod i ”occulere”, som betyder ”at skjule”. ”Occulere” består af ”ob-” og ”celare”, der betyder ”skjult”, ”gemt” eller ”hemmeligt”. Det skulle være tilstrækkelig forklaring til, at man straks forstår, at okkultisme er videnskaben om det skjulte. Men langt de fleste betragter okkultisme med foragt. For dem er det noget upraktisk vrøvl, der står i forbindelse med fantasier, spådomme, hysteri, åndemaneri og med søgen efter livseliksir og ”de vises sten”. De mennesker, der studerer åndsvidenskab, ved bedre. De taler konstant om livets og tingenes skjulte side.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-941/

 

Ny artikel:
ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
af professor Marcault

Universet har et formål. Der er en hensigt med skabelsen. I sin dybere betydning er åndsvidenskab derfor viden om den guddommelige plan med Jorden. Planen er kendt på bevidsthedens højere niveauer, og derfor er den mere eller mindre kendt af Hierarkiets mestre. Det er menneskehedens ældre brødre, og de samarbejder med planen i det omfang, der er deres ansvar i evolutionen, og deres arbejde er udtryk for deres hjælp. Det siges klart i et af mesterbrevene til A.P. Sinnett,  for her kan man læse, at mestrene har personlig erfaring og kendskab til verden inden for solsystemets grænser, for de undervises af de store planetbevidstheder, som står over dem med hensyn til viden og indsigt om den kosmiske virkelighed. Det er reelt den åndsvidenskab, der altid er blevet givet til menneskeheden af mestrene, som styrer menneskesjælenes udvikling.

Mestrenes budskaber indeholder mønstret for, hvad den aktuelle rodrace skal opleve og erkende, og i hvor høj grad den kan inspireres, og de sørger for, at fortiden skaber forståelse for den nye nutid. En mester inkarneres, og hans specielle budskab er skjult af symbolik, og på den måde beskyttes det fremtidige. Det er nemt at give historiske beviser, som bekræfter sandheden af påstanden. Det primære formål med H.P. Blavatskys The Secret Doctrine (Den Hemmelige Lære) var bl.a. at pege på den kendsgerning.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-929/

 

Ny artikel:
TALSYMBOLIK I EGYPTEN
af Rosemary Clark

Den græske Pythagoras-tradition beskriver nogle universelle principper for tal, og tallenes symbolik var helt sikkert kendt af de gamle egyptere og af de mennesker, der arbejdede for dem − ikke som abstraktioner, men som logiske, visuelle udtryk. Templearkitekturen bekræfter det, og det samme gør associationer af bestemte tal i forbindelse med Neterus (gudernes) aktiviteter i egypternes myter og symbolik.

Neterus toogfyrre principper repræsenterer en skabelon, som manifesterer sig på en lang række erfaringsniveauer – eksempelvis Egyptens hellige geografi (navnene), de toogfyrre dommere, der afgjorde sandheden (etik) i Dommens Hal, og de toogfyrre Neteru eller guddommelige billeder (menneskelige kræfter og kvaliteter) − blot for at nævne nogle få.

De gamle egyptere brugte, hvad der senere kan beskrives som den pythagoræiske progression, som fastsætter numeriske proportioner og tilsvarende kvaliteter til hver af de kendte ”planeter”. Hvis man f.eks. begynder med Solen, hvor der sættes lighedstegn mellem enhed eller tallet ét i den hellige astronomi, har man et udtryk for ånd og bevidsthed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-934/

 

--oo0oo--

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o  DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DE SYV TEMPERAMENTER af Geoffrey Hodson
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

  

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentligt opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat lyder sådan: "Det er ikke det, du er, der begrænser dig. Det er det, du tror, du ikke er!"

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen