Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ONDSKAB - den store illusion
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Ondskab-den-store-illusion-Åndsvidenskab

ONDSKAB - den store illusion (8 af 8)


Af alle de rædsler, mennesket har skabt for sig selv, er ingen større end illusionen om det onde. Selv i dag tror mange, at det onde har en objektiv virkelighed.

ONDSKAB - den store illusion (8 af 8)

Troen på det ondes spøgelse

skal manes i jorden

 

På grundlag af disse informationer må man endelig ikke konkludere, at videnskaben om, at godt og ondt er noget relativt, medfører en svækkelse af den etiske stræben eller ligegyldighed med hensyn til so­ciale fremskridt. Faren ved at gøre forsøg på at beskrive forhold, der nødvendigvis ligger ud over intellektet, er, at beskrivelsen aldrig kan blive fuldkommen eller helt korrekt. De, der ikke er i stand til at overskride intellektet, vil derfor gøre forsøg på at opfatte virkelighedens verden intellektuelt, og derfor vil de uundgåeligt misforstå eller endog forvrænge det, de ikke forstår. Det kan tilsyneladende være logisk at sige, at ...

 

”- hvis intet i sig selv er godt, og godt og ondt kun er noget relativt, findes der ikke længere en etisk standard og etiske adfærdsnormer, og uanset hvad jeg gør, kan det være rigtigt og godt for mig, selvom der er ondt eller dårligt for andre. Hvem kan pålægge mig en absolut lov med hensyn til social etik og individuel moral, når jeg ved, at al moral er rela­tiv, og at godt og ondt kun betegner forhold mellem ting? Og hvis der ikke findes noget endeligt og absolut godt, hvilken tilskyndelse bliver der så tilbage for dem, som i selvopofrelse forsøger at forbedre de sociale forhold, og hvorfor skal man indføre refor­mer, når selv det højeste gode, vi kan se, kun er noget relativt?”

 

Ondskab-16-den-store-illusion-van-der-Leeuw

 

Det er forvrængninger af denne art, der afslører intellektets og det logiske ræsonnements fuldkomne mangel på evne til at fatte virkeligheden. Godt og ondt er ganske vist kun udtryk, der betegner et forhold mellem ting, og begreberne er ikke i sig selv absolutte realiteter, men det svækker på ingen måde de etiske krav til det enkelte menneske eller gør behovet for sociale reformer mindre presserende. Selvom man al­drig kan betegne nogen adfærdsform som absolut god i sig selv, be­tyder det ikke, at intet overhovedet kan siges at være godt, moralsk eller etisk korrekt for et samfund. Hvis man forstår det godes og det ondes relativitet, er den uundgåelige konklusion tværtimod, at der findes etiske principper og adfærdsregler, som er det rigtige for et bestemt samfund på et bestemt tidspunkt, og som det er ondt eller forkert at sætte sig ud over. Det godes og ondes relativitet betyder heller ikke, at sociale forhold skal være statiske. Den sociale udvikling er og bliver en realitet, og de sociale reformatorers arbejde vil altid være udtryk for det næste evolutionstrins principper.

Selve relativitetstanken giver de etiske principper deres kraft og autoritet i ethvert samfund, for den viser, hvorfor disse principper er og må være de rigtige for det aktuelle samfund. Der er selvfølgelig undtagelser i alle samfund, for der er altid nogle mennesker, der er forud for tidens samfundsmoral, og der er andre, som endnu ikke har nået dette trin. De første vil komme til at lide, fordi deres højere etiske principper gør dem til ofre for deres mindre udviklede medmennesker. Kristus blev eksempelvis myrdet af dem, der betragtede hans etiske principper som blasfemiske. På den anden side vil de, der er bagud for tidens moral, finde det vanskeligt − eller direkte umuligt − at indordne sig under samfundets krav, og når de overtræder lovene, vil de påføre sig de tvangs- og opdragelsesforanstaltninger, som samfundet bruger imod alle, der bryder lovene.

 

Ondskab-17-den-store-illusion-van-der-Leeuw

 

Et lands straffelov er aldrig et fuldkomment udtryk for de etiske principper, der er rigtige og passende for det pågældende land. Der straffes mange gange meget hårdt for forbrydelser, der umiddelbart ikke fortjener så hård en straf, mens meget, der burde forbydes og straffes, ikke bliver det. Det er faktisk tvivlsomt, om et samfund i virkeligheden har ret til at straffe dem, der krænker landets etiske principper. Samfundet har uden tvivl ikke alene ret, men også pligt til at beskytte de borgere, der har nået det almindelige evolutionstrin, mod de mere tilbagestående, men de bør forsøge at forbedre disse mennesker ved at anbringe dem under forhold, hvor de får chancen for at uddanne sig til et højere moralsk trin. Uanset hvor strenge man vil opleve disse tvangsmæssige forholdsregler, så er det hensigten at korrigere adfærden − ikke at straffe den. Tanken om et samfund, der praktiserer gengældelse mod borgere, der overtræder lovene efter ”øje for øje princippet”, fungerer i overensstemmelse med Det Gamle Testamentes hævngerrige og blodtørstige etik. Men denne fremgangsmåde egner sig ikke for en civilisation, der påstår, at den bygger sin tro på en Verdenslærer, der aldrig underviste i hverken straf eller gengældelse.

Og principperne for godt og ondt i en gruppe er ikke alene udtryk for gruppens evolutionstrin, men den viser allerede retningen hen imod næste trin. Derfor er moralen altid progressiv, for den er altid udtryk for tidsånden og dermed også for den nærmeste fremtids tidsånd. Menneskets stræben efter at gøre det rigtige og modarbejde alt det, som er ondt eller forkert, bliver snarere styrket end svækket, når det indser, at godt og ondt er noget relativt − og troen på det ondes spøgelse er hermed blevet manet i jorden.

Artikel-Ondskab-den-store-illusion-Åndsvidenskab
Download-fil: ONDSKAB - DEN STORE ILLUSION - J.J. van der Leeuw


Artikel-Ondskab-den-store-illusion-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: ONDSKAB - DEN STORE ILLUSION