Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKERETTIGHEDERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer

MENNESKERETTIGHEDERNE (4 af 4)


I FNs Verdenserklæring om menneskerettigheder er verden enige om indholdet, der dækker civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

MENNESKERETTIGHEDERNE (4 af 4)

Artikel 21

 

1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.

2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og erhverv i sit land.

3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed. Denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.

 

Artikel 22

 

Ethvert menneske har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for dets værdighed og dets personligheds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder.

 

Artikel 23

 

1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.

2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.

3. Ethvert menneske, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer dette menneske selv og dets familie en menneskeværdig tilværelse, og om nødvendigt desuden til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.

4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

 

Artikel 24

 

Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn.

 

Artikel 25

 

1. Ethvert menneske har ret til en levefod, som er tilstrækkelig til, at dets og dets families sundhed og velvære, herunder føde, klæder, bolig, lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af indtjeningsmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.

2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.

 

Artikel 26

 

1. Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.

2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse.

3. Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have.

 

Artikel 27

 

1. Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.

2. Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der stammer fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har skabt.

 

Artikel 28

 

Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldt ud kan virkeliggøres.

 

Artikel 29

 

1. Enhver har pligter over for samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.

2. Under udøvelsen at sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund.

3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De forenede Nationers formål og principper.

 

Artikel 30

 

Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

 

Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer-04

 

 

 

_________________________________

Link til artikel om menneskerettighederne: ELEANOR ROOSEVELT - EN FRONTLØBER

Link til konvention: BØRNEKONVENTIONEN

Link til konvention: TORTURKONVENTIONEN

Link til konvention: FLYGTNINGEKONVENTIONEN

Link til konvention: KULTURKONVENTIONEN

Link til konvention: EUROPARÅDETS KONVENTION

Link til konvention: CIVILE & POLITISKE RETTIGHEDER

Link til præsentation: AMNESTY INTERNATIONAL

Link til præsentation: HUMAN RIGHTS WATCH

Link til præsentation: UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (YHRI)

_________________________________

Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Download-fil: MENNESKERETTIGHEDERNE


Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Læsefil med vendbare sider: MENNESKERETTIGHEDERNE