Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FLYGTNINGEKONVENTIONEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Flygtningekonventionen

FLYGTNINGEKONVENTIONEN (11 af 12)


Flygtningekonventionen blev udarbejdet af FN efter Anden Verdenskrig for at sikre, at alle flygtninge får de universelle menneskerettigheder

FLYGTNINGEKONVENTIONEN (11 af 12)

KAPITEL VII

Slutbestemmelser

 

Artikel 38

Bilæggelse af tvistigheder

 

Enhver tvist mellem deltagerne i denne konvention vedrørende dens fortolkning eller anvendelse, som ikke kan bilægges ved andre midler, skal på forlangende af en af parterne i tvisten henvises til den mellemfolkelige domstol.

 

Artikel 39

Undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse

 

1. Denne konvention skal åbnes for undertegnelse i Geneve den 28. juli 1951 og skal derefter deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær. Den skal være åben for undertegnelse i De Forenede Nationers europæiske kontor fra den 28. juli til den 31. august 1951 og skal på ny være åben for undertegnelse i De Forenede Nationers hovedsæde fra den 17. september 1951 til den 31. december 1952.

2. Denne konvention skal kunne undertegnes af alle De Forenede Nationers medlemsstater og ligeledes af enhver anden stat, som har være indbudt til at deltage i konferencen af befuldmægtigede om flygtninges og statsløse personers retsstilling, eller som af plenarforsamlingen er blevet opfordret til at undertegne den. Den skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.

3. Denne konvention skal fra og med den 28. juli 1951 kunne tiltrædes af de i denne artikels stk. 2 omhandlede stater. Tiltrædelse sker ved deponering af et tiltrædelsesdokument hos De Forenede Nationers generalsekretær.

 

Artikel 40

Territorial anvendelse

 

1. Enhver stat kan samtidig med undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen erklære, at denne konvention skal udvides til at gælde for alle eller nogle af de områder, for hvis mellemfolkelige forhold den er ansvarlig. En sådan erklæring bliver virksom, når konventionen træder i kraft for den pågældende stats vedkommende.

2. På et hvilket som helst senere tidspunkt skal en sådan udvidelse ske ved en til De Forenede Nationers generalsekretær rettet meddelelse og blive virksom fra og med den halvfemsindstyvende dag, efter at meddelelsen er modtaget af De Forenende Nationers generalsekretær, eller fra og med den dag, da konventionen træder i kraft for den pågældende stats vedkommende, såfremt denne dato er senere.

3. Med hensyn til de områder, til hvilke konventionen ikke udvides samtidig med undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen, skal hver af de pågældende stater overveje muligheden for at tage de nødvendige skridt med henblik på at udvide konventionens anvendelse til sådanne områder, alt under forbehold af samtykke fra de pågældende områders regeringer, hvor et sådant samtykke af forfatningsmæssige grunde er nødvendigt.

 

Artikel 41

Anvendelse på forbundsstater

 

For forbundsstater eller stater, der ikke er enhedsstater, gælder følgende bestemmelser:

a. Med hensyn til de artikler i denne konvention, hvis gennemførelse henhører under forbundets lovgivningsmagt, skal, i den udstrækning dette gælder, forbundsregeringens forpligtelser være de samme som dem, der påhviler deltagere, der ikke er forbundsstater –

b. med hensyn til de artikler i denne konvention, hvis gennemførelse henhører underlovgivningsmagten i de enkelte stater, provinser eller kantoner, som ikke i henhold til forbundets forfatningssystem er forpligtet til at træffe lovgivningsforanstaltninger, påhviler det forbundsregeringen på det tidligst mulige tidspunkt med en velvillig anbefaling at bringe sådanne artikler til de pågældende stats-, provins- eller kantonale myndigheders kendskab –

c. en forbundsstat, der er deltager i denne konvention, skal efter begæring, fremsat gennem De Forenede Nationers generalsekretær af enhver anden kontraherende stat, fremkomme med en redegørelse om lovgivning og praksis i forbundet og i de enheder, hvoraf dette bestå, vedrørende en hvilken som helst bestemmelse i konventionen, af hvilken redegørelse fremgår, i hvilket omfang den pågældende bestemmelse er gennemført ved lovgivning eller på anden måde.

Artikel-Flygtningekonventionen
Download-fil: FLYGTNINGEKONVENTIONEN


Artikel-Flygtningekonventionen
Læsefil med vendbare sider: FLYGTNINGEKONVENTIONEN