Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FLYGTNINGEKONVENTIONEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Flygtningekonventionen

FLYGTNINGEKONVENTIONEN (8 af 12)


Flygtningekonventionen blev udarbejdet af FN efter Anden Verdenskrig for at sikre, at alle flygtninge får de universelle menneskerettigheder

FLYGTNINGEKONVENTIONEN (8 af 12)

KAPITEL V

Administrative foranstaltninger

 

Artikel 25

Administrativ bistand

 

1. I tilfælde, hvor en flygtnings udøvelse af en ret normalt ville kræve bistand fra en fremmed stats myndigheder, til hvilke han ikke kan rette henvendelse, skal de kontraherende stater, indenfor hvis område han er bosat, drage omsorg for, at denne bistand ydes ham af deres egne myndigheder eller af en international myndighed.

2. Den eller de i stk. 1 omhandlede myndigheder skal til flygtninge udstede eller under deres tilsyn foranledige udstedt sådanne dokumenter eller attester, som normalt udstedes til udlændinge af eller gennem deres hjemlands myndigheder.

3. Således udstedte dokumenter eller attester skal træde i stedet for de officielle dokumenter, som udstedes til udlændige af eller gennem deres hjemlands myndigheder, og skal nyde tillid, medmindre der foreligger bevisligheder, som afkræfter dem.

4. Med forbehold af sådanne undtagelser, som kan indrømmes ubemidlede, skal det være tilladt at opkræve afgifter for de i denne artikel omhandlede bistandsydelser, men sådanne afgifter skal være af rimelig størrelse og svare til dem, som afkræves landets egne statsborgere for tilsvarende ydelser.

5. Bestemmelserne i denne artikel udelukker ikke anvendelsen af artiklerne 27 og 28.

 

Artikel 26

Bevægelsesfrihed

 

Hver kontraherende stat skal indrømme flygtninge, der lovligt befinder sig indenfor dens område, ret til at vælge deres opholdssted og til frit at bevæge sig indenfor dens område med forbehold af sådanne bestemmelser, som under samme forhold måtte finde anvendelse på udlændinge i almindelighed.

 

Artikel 27

Identitetspapirer

 

De kontraherende stater skal udstede identitetspapirer til enhver flygtning indenfor deres område, som ikke er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument.

 

Artikel 28

Rejsedokumenter

 

1. De kontraherende stater skal til flygtninge, der lovligt bor indenfor deres område, udstede rejsedokumenter til brug for rejse udenfor deres område, medmindre tvingende hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden tilsiger andet – på sådanne dokumenter skal bestemmelserne i tillægget til denne konvention finde anvendelse. De kontraherende stater kan udstede sådant rejsedokument til enhver anden flygtning indenfor deres område – de skal navnlig velvilligt overveje muligheden for at udstede sådant rejsedokument til flygtningen indenfor deres område, som ikke er i stand til at opnå et rejsedokument fra det land, i hvilket de lovligt er bosat.

2. Rejsedokumenter, som af deltagere i tidligere mellemfolkelige overenskomster i henhold til disse er udstedt til flygtninge, skal af de kontraherende stater anerkendes og behandles på samme måde, som om de havde været udstedt i henhold til denne artikel.

 

Artikel 29

Offentlige afgifter

 

1. De kontraherende stater må ikke pålægge flygtninge andre eller højere afgifter, gebyrer eller skatter af nogen som helst art end sådanne, som under tilsvarende forhold pålægges eller måtte blive pålagt deres egne statsborgere.

2. Foranstående stykke skal ikke være til hinder for, at love og bestemmelser vedrørende afgifter for udstedelse af administrative dokumenter, herunder identitetspapirer, til udlændinge finder anvendelse på flygtninge.

Artikel-Flygtningekonventionen
Download-fil: FLYGTNINGEKONVENTIONEN


Artikel-Flygtningekonventionen
Læsefil med vendbare sider: FLYGTNINGEKONVENTIONEN