Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (14 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (14 af 15)

AFSNIT V

 

Artikel 57

 

På anmodning af Det europæiske Råds generalsekretær skal enhver af de høje kontraherende parter give nærmere oplysning om, hvorledes den pågældende stats interne lovgivning sikrer den effektive gennemførelse af bestemmelserne i denne konvention.

 

Artikel 58

 

Udgifterne til Kommissionen og Domstolen udredes af Det europæiske Råd.

 

Artikel 59

 

Medlemmerne af Kommissionen og af Domstolen skal under udøvelsen af deres funktioner nyde de rettigheder og immuniteter, der omhandles i artikel 40 i statutten for Det europæiske Råd og i de med hjemmel i denne bestemmelse indgåede overenskomster.

 

Artikel 60

 

Ingen bestemmelse i denne konvention må fortolkes som en begrænsning i eller afvigelse fra nogen af de menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som måtte være tilsikret i henhold til en høj kontraherende parts lovgivning eller i henhold til anden overenskomst, den er part i.

 

Artikel 61

 

Ingen bestemmelse i denne konvention skal præjudicere de beføjelser, der ved Det europæiske Råds statut er tillagt Ministerudvalget.

 

Artikel 62

 

Bortset fra særlig aftale giver de høje kontraherende parter afkald på at påberåbe sig traktater, overenskomster eller deklarationer, der består mellem dem, til i form af en stævning at forelægge en tvist om fortolkning eller anvendelse af denne konvention, til afgørelse på anden måde end i denne konvention bestemt.

 

Artikel 63

 

Stk. 1. Enhver stat kan ved sin ratifikation eller når som helst derefter ved en til Det europæiske Råds generalsekretær stilet notifikation erklære, at nærværende konvention skal udstrækkes til alle eller nogle af de områder, for hvis internationale forbindelser den er ansvarlig.

Stk. 2. Konventionen skal udstrækkes til det område eller de områder, der nævnes i notifikationen, fra den 30te dag efter, at Det europæiske Råds generalsekretær har modtaget denne notifikation.

Stk. 3. Bestemmelserne i nærværende konvention skal imidlertid i sådanne områder anvendes med skyldig hensyntagen til de stedlige vilkår.

Stk. 4. Enhver stat, der har afgivet en erklæring i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, kan når som helst derefter på et eller flere af de områders vegne, som notifikationen omfatter, erklære, at den anerkender Kommissionens kompetence til at modtage andragender fra personer, ikke-guvernementale organisationer eller grupper af enkeltpersoner i overensstemmelse med artikel 25 i nærværende konvention.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION