Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (7 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (7 af 15)

Artikel 25

 

Stk. 1. Kommissionen kan modtage andragender, stilet til Det europæiske Råds generalsekretær, fra enhver person, enhver ikke-guvernemental organisation eller gruppe af enkeltpersoner, der hævder af en af de høje kontraherende parter at være blevet krænket i de ved denne konvention anerkendte rettigheder, forudsat at den høje kontraherende part, mod hvem klagen rettes, har erklæret, at den anerkender Kommissionens kompetence til at modtage sådanne andragender. De af de høje kontraherende parter, der har udstedt en sådan erklæring, forpligter sig til ikke på nogen måde at lægge hindringer i vejen for den effektive udøvelse af denne ret.

Stk. 2. Sådanne erklæringer kan udstedes for et bestemt tidsrum.

Stk. 3. Erklæringerne skal deponeres hos generalsekretæren for Det europæiske Råd, der skal oversende genparter til de høje kontraherende parter samt offentliggøre dem.

Stk. 4. Kommissionen kan kun udøve de i denne artikel omhandlede beføjelser, når mindst seks høje kontraherende parter er bundet ved erklæringer udstedt i overensstemmelse med stk. 1-3.

 

Artikel 26

 

Kommissionen må kun optage sagen til behandling, når alle hjemlandets retsmidler er blevet udtømt i overensstemmelse med de af folkeretten almindeligt anerkendte regler og indenfor et tidsrum af seks måneder fra den dato, på hvilken hjemlandets endelige afgørelse blev truffet.

 

Artikel 27

 

Stk. 1. Kommissionen må ikke behandle noget i henhold til artikel 25 forelagt andragende, som

a. er anonymt,

b. i det væsentlige er identisk med en sag, der allerede er blevet undersøgt af Kommissionen eller allerede har været underkastet anden form for international undersøgelse eller afgørelse og ikke indeholder nye oplysninger af betydning.

Stk. 2. Kommissionen skal afvise et andragende, der forelægges den i henhold til art. 25, når den anser det for uforeneligt med bestemmelserne i nærværende konvention, for åbenbart ugrundet eller for at være misbrug af retten til at rette henvendelse til Kommissionen.

Stk. 3. Kommissionen skal afvise enhver sag, der indbringes for den, når den anser den for uforenelig med det i art. 26 anførte.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION