Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (6 af 17)


Sjette år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (6 af 17)

Individuel bevidsthed

og gruppebevidsthed

 

Et vigtigt spørgsmål, der vedrører grupper, drejer sig om det enkelte gruppemedlems relationer både til andre medlemmer og til gruppen som en enhed – og specielt relationen mellem den individuelle bevidsthed og gruppens bevidsthed. Der opstår ofte tvivl, spørgsmål, forvirring og misforståelser, som her skal forklares.

For nogle er det tilsyneladende vanskeligt, ja nærmest umuligt, at føle sig som en del af et større livsvæsen, at bevidst forenes med det, og at realisere ægte "gruppebevidsthed". Andre har den modsatte tendens. De smelter fuldstændig sammen med gruppens kollektive bevidsthed, og dermed mister de deres egen identitet. Det kan blive til en form for flugt og udgøre en reel fare.

Nogle mystiske eller poetiske beskrivelser, som f.eks. "den mystiske død" eller "dråben, der vender tilbage til havet" eller en fejlagtig opfattelse af, hvad Nirvana betyder, fortolkes som en fuldstændig tilintetgørelse af den individuelle bevidsthed. Det virker skræmmende på nogle og tillokkende på andre. Men åndsvidenskaben forsikrer, at det ikke bare er en mulighed men et faktum, at man oplever en tilstand af væren, hvor der sker en gradvis udvidelse af gruppebevidstheden op til en vis grad af universel bevidsthed, men samtidig bevares oplevelsen af individuel identitet. Den subjektive realisering er så godt som umuligt at beskrive med ord, men nogle udtalelser af den tibetanske mester Djwhal Khul kan måske give et intuitivt glimt. Udtalelserne beskriver i hvert fald den rigtige holdning og den indre retning, man skal følge for at opleve eller opnå den. Nøglen til dette paradoks eller mysterium er identifikationsprocessen.

 

"Det største problem for aspiranter og disciple inden tredje indvielse er at forstå identifikationens natur fuldt ud. Den vedrører sjælens relation til alle sjæles Sjæl – til den altomfattende SJÆL ...".

"Identifikation er forbundet med dynamisk liv, bevidst forædling, fuldbyrdelse og skabende proces. Processen gælder en bevidst og konstruktiv deltagelse i aktiviteterne og reaktionerne hos det Ene Livsvæsen, i hvem mennesket lever, ånder og er."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 183-184

 

"Selv efter fjerde indvielse, når kausallegemet (sjælslegemet) opløses, er identitetsfølelsen ikke helt væk ... 'Det, der er tilbage, er et lyspunkt. Punktet er bevidst, ubevægeligt og vidende om de to yderpunkter i det guddommelige udtryk: Oplevelsen af individuel identitet og oplevelsen af universalitet ... I den tilstand af væren, der kaldes den monadiske (åndelige) ... er det erkendt, at der ikke findes nogen identitet bortset fra universalitet, og ikke nogen forståelse af det universelle ud over den individuelle erkendelse ... erkendelse af at identificere sig med både delen og helheden ..."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 117-118

 

Det viser vejens afslutning (der er relativ for mennesket). Ved dens begyndelse står man over for en opgave, som alle skal opfylde. Opgaven er at udvikle en vis grad af gruppebevidsthed, at forene sig med én gruppe og at opnå en gradvis voksende forening af gruppemedlemmernes tankesind, hjerter, viljer og aktiviteter ved at deltage i en fælles indsats via meditation og tjenestearbejde.

IV. Gruppen for skabende meditation – dens karakter og funktion

 Dens egenskaber er de, der studerer disse materialer, bekendt med, men det kan være gavnligt at omtale dem igen, så man forstår dem både i tankesind og hjerte, så de bliver mere nærværende i bevidstheden og derved inspirerer viljen.

Gruppen tilhører den anden type, som er en gruppe uden leder, men som er integreret og inspireret af fælles mål og indsats. Det er den nye type, som nu er ved at blive dannet, og som er et kendetegn for Den Nye Tidsalder. Det er en gruppe, der eksisterer i den nye verdenstjenergruppe. Den kan betragtes som en "brobyggende gruppe", der både har et esoterisk og et eksoterisk aspekt. Den adskiller sig fra de "ashramiske grupper", der består af små tæt sammenknyttede grupper af disciple under en mesters direkte inspiration. Men den afviger også fra de mange grupper, der udfører goodwill-arbejde og prøver at skabe bedre menneskelige relationer ved hjælp af eksoteriske midler og aktiviteter, og som også er forbundet med den nye verdenstjenergruppe.

Artikel-Skabende-meditation-06-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-06-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6