Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV TEMPERAMENTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson

DE SYV TEMPERAMENTER (11 af 12)


Temperamenterne er en nøgle til forståelse af menneskets natur. Den skaber orden i den enorme forskelligartethed og i menneskets enormt mange potentialer.

DE SYV TEMPERAMENTER (11 af 12)

10. kapitel

PERSONLIGHEDENS STRÅLE

 

De syv principper eller elementer i menneskets individualitet kan betragtes som stofformer eller legemer, som monaden − menneskets åndelige livsenhed – bruger til at opnå erfaring, og til at give udtryk for sig selv. Monaden kaldes også ”gnisten fra den ene, guddommelige flamme”, ”et åndedræt i det store Åndedrag”, ”en ildgnist fra den åndelige Sol”, ”den udødelige kim”, ”menneskeånden” og ”sjælens logos”. Betegnelserne beskriver − ganske vist ufuldkomment – de aspekter af den mystiske livsenhed, som befinder sig inderst inde i mennesket, og som både er en selvstændig enhed og en uadskillelig del af den Universelle Ånd.

Monaden betragtes som kilden til det objektive, syvfoldige menneske. Som udtrykket ”den udødelige kim” antyder, er monaden et frø, der stammer fra det guddommelige ”livstræ” – et frø, der rummer mulighederne for alle de kræfter og evner, som findes i det træ, frøet stammer fra – dvs. den transcendente og immanente guddom.

Man siger, at monaden aldrig forlader ”Faderens skød”. Menneskets guddommelige ånd bliver i Faderens flamme i den ufatteligt lange periode, hvor den manifesterer sig igen og igen som et syvfoldigt menneske. Den sender eller projicerer en stråle af sin egen kraft, sit eget liv og lys ud i det objektive univers, som er dens udviklingsområde. Den monadiske stråle strømmer ud via et af den treenige guddoms tre aspekter, og derefter via en af de syv ærkeengle, og gennem en af dem viser Guddommen sig som den, der udstråler og opbygger et verdensalt. Pga. de tætte relationer bliver det objektive udtryk for menneskets monade farvet eller præget af egenskaberne fra det aspekt af Guddommen og den ærkeengel, som udstråler den. Selv om alle muligheder findes i enhver monade i alle dens efterfølgende manifestationer, er der én bestemt egenskab, som er dominerende.

Hvis man ønsker at kende sin egen eller en andens stråle, vil det derfor være nødvendigt at løfte bevidstheden helt op eller ind til monaden − eller i hvert fald til det højeste udtryk for monadens nuværende individualitet, dvs. den åndelige vilje eller atma, for strålens farve viser sig på det atmiske plan. Kun en meget højt udviklet esoteriker er i stand til at foretage undersøgelsen.

Stråleegenskaberne begynder så småt at komme klarere til udtryk hos stadig flere mennesker i den nuværende evolutionsperiode, og derfor vil en omhyggelig undersøgelse af et menneskes karakter som regel give et ret pålideligt billede af et menneskes stråle. Hvis man forsøger, er det vigtigt at huske, at selv om alle de syv strålers kvaliteter og evner er til stede i ethvert menneske, kan personlighedens dominerende stråle skifte fra inkarnation til inkarnation − eller endda i løbet af en enkelt inkarnation − for at skabe en alsidig udvikling. Der findes imidlertid bestemte kendetegn, der måske kan afsløre den stråle, man tilhører − blandt andet den egenskab, der er den mest fremherskende i karakteren, og den, der beundres mest i andres karakter. Det er drivkraften i livet, og det mål man især stræber efter. Det er den måde, man bruger for at skabe de resultater, man ønsker, men det repræsenterer også de mest markante svagheder − først og fremmest de svagheder, som man har vanskeligst ved at udrydde.

Indtil man er meget tæt på mesterindvielsen (5. indvielse), vil stort set alle gennemgå en uharmonisk udvikling. Man kan være habil på nogle områder og måske endda kompetent specialist med ædle egenskaber på andre områder, men der er desuden klare fejl, mangler og begrænsninger. Hos nogle mennesker kommer det måske til udtryk som nærighed i personlige forhold, mens der på andre områder vises storsind. Fejlvurderinger og mangel på indsigt og visdom kan påvirke dømmekraften og begrænse effektiviteten hos mennesker, der ellers viser statsmandskunst af høj kvalitet. I meget store, men endnu ufuldkomne menneskers karakter er der en slags bjerge og dale. De mennesker, der gennemgår de tidlige udviklingsfaser, vil som regel i højere grad udtrykke strålernes mangler end deres egenskaber, deres negative aspekter i stedet for deres positive, selv om de positive kan dukke op ved bestemte lejligheder.

Sjælens udvikling eller − som man ofte kalder det − sjælens alder, har afgørende betydning, når det drejer sig om evnen til at få bugt med svagheder. Det er kun højere udviklede mennesker eller ”gamle sjæle”, der vil være interesseret i forædling − eller i det hele taget være i stand til at gennemføre processen. Den tid, der kræves til at overvinde en fejl eller dårlig vane, når man har erkendt den, er også afhængig af sjælens alder og udvikling, for de mere fremskredne mennesker er ofte i stand til hurtigt at forhindre, at et uønskeligt karaktertræk komme til udtryk.

Det er med andre ord antallet af inkarnationer og den udvikling, der er resultatet af de fleste af inkarnationerne, der bestemmer, om det er strålens positive eller negative aspekter, der kommer stærkest til udtryk i de vanemæssige tanker, motiver, følelser og handlinger.

1. stråle mennesket har helt bestemte egenskaber og tydelige karaktertræk som f.eks. viljekraft, beslutsomhed, tendens til at ignorere andres ønsker og begrænse deres frihed, et brændende ønske om positioner med magt og indflydelse og en naturlig evne til at herske og tage føringen, brug af styrke i nødssituationer, ofte uden hensyntagen til andres følelser, og tendens til irritation, hvis der opstår forhindringer. Hvis det er de dominerende karaktertræk hos et menneske, er der sandsynligvis tale om et menneske på 1. stråle.

2. stråle mennesket er kendetegnet af en erkendelse af, at lykke er afhængig af frihed i tanke og handling og villighed til at give andre den samme frihed til at tage intelligente beslutninger og lægge fornuftige planer, en altomfattende sympatisk indstilling, et stærkt ønske om at frelse og højne andre − især ved at dele sine ejendele med andre, evnen til at undervise og et stærkt ønske om at blive venner med sine fjender, så de kan samarbejde, samt karakterfejl som sentimentalitet og lidenskab – og hvis det er den type karaktertræk, der kommer til udtryk hos en person, kan man med roligt gå ud fra, at vedkommende er på 2. stråle.

3. stråle mennesket opfanger hurtigt abstrakte idéer og menneskers hensigter og karakter. Det er et menneske, der har evnen til objektive undersøgelser og til at organisere, planlægge og lede med visionær intelligens. 3. stråle mennesket er god til at spille skak, det har kærlighed til filosofi og beundrer de anerkendte filosoffer og strateger. Det opfatter hurtigt og har evnen til at forklare forskellige fænomener med udgangspunkt i et grundprincip. Det har evnen til at meditere i længere tid. Men det kan nogle gange være ubeslutsom, reserveret og have tilbøjelighed til intriger, der kan gå helt til grænsen af samvittighedsløst bedrag. Hvis det er de dominerende træk i et menneskes natur, hører det sandsynligvis under 3. stråle.

4. stråle mennesket ønsker at udtrykke kærlighed til skønhed og harmoni. Det har en naturlig sans for rytme og balance. Det lever et liv, der er dedikeret til en kunstart. Det stræber efter at give verden skønhed. Det har tendens til at dramatisere og forklare idéer ved at udtrykke dem ved hjælp af afbalancerede former. Det har en evne til at fascinere, og blandt dets karakterfejl finder man indbildskhed, svaghed over for sig selv og tendens til at give efter over for skiftende stemninger. Hvis det er dominerende karaktertræk hos et menneske, er vedkommende sandsynligvis præget af 4. stråle.

5. stråle mennesket har en tænkeevne, der er logisk, analytisk og nærmest juridisk. Det sætter logik over alt andet, og det føler sig stærkt tiltrukket af den naturvidenskabelige metode. Drivkraften i menneskets natur er ønsket om nagelfaste facts. Det benytter diagrammer i forbindelse med studier og undervisning, og bruger den analytiske tænkning til en konstant udforskning og søgen efter den endelige sandhed om det, der udforskes. Det har fejl og mangler som f.eks. egoisme, overdreven kritik af andre, selvretfærdighed, principrytteri, intolerance, materialisme og påtrængende nysgerrighed. Hvis det er dominerende karaktertræk hos et menneske, udtrykker det 5. stråles egenskaber.

6. stråle mennesket er præget af, at det konsekvent viser glødende begejstring, stærk loyalitetsfølelse og en tydelig målrettethed i alt, hvad det tænker og gør. Det er et menneske, der er i besiddelse af hengivenhed og selvopofrelse − især i form af tjenestearbejde. Det kendetegnes ved, at beslutsomheden brænder i det indre som en uimodståelig åndelig kraft. Det er et menneske, der kan udtrykke karakterfejl som sentimentalitet. Det er let bevægeligt, og har tendens til fanatisme og lidenskabelighed. Hvis det er dominerende karaktertræk, er det 6. stråle, der præger karakteren.

7. stråle mennesket føler sig tiltrukket af åndsvidenskab og esoterisme – herunder ceremoniel orden og magi. Det har en stærkt udviklet sans for orden, system og metode. Det elsker at kombinere forskellige indflydelser, når det skal udtrykke idéer, og det appellerer både til sanserne og til intellektet. Det føler sig stærkt tiltrukket af elegance, pragt og af idealer som diskretion og et kultiveret sindelag. Det ønsker instinktivt at beherske usynlige kræfter for at kunne opfylde menneskehedens behov. Og hvis det desuden har fejl som f.eks. pedanteri og begejstring for magt og embede, er det altsammen tegn på, at det er et menneske på 7. stråle.

Man skal huske, at man reelt kun kan fastlægge den korrekte stråle efter en korrekt vurdering af monadens karakter, natur og indflydelse. Monaden – er den livsenhed, der befinder sig dybest inde i et menneske, og som først blev præget og farvet af en af de syv grundlæggende stråler – ”de mægtige ånder, som står foran tronen”.

Sjælens stråle er identisk med monadens, men i løbet af evolutionen udtrykker sjælen sig via sine inkarnerende personligheder. Derfor præges personlighederne gradvis fra inkarnation til inkarnation af alle strålernes egenskaber og kvaliteter. Hvis man studerede sjælen i en række inkarnationer, ville man uden tvivl afsløre en enkelt primær egenskab, der kendetegner alle de vigtigste aktiviteter, og som er udtryk for den monadiske stråle.

Hver enkelt personlighed bliver desuden påvirket af både enkelte stråler og af strålekombinationer, og derved opstår der uendeligt mange egenskaber, evner og svagheder i menneskets natur. Alligevel vil en absolut objektiv iagttagelse af de faste underliggende tendenser − især i forhold til det, mennesket beundrer, og de metoder, det bruger for at nå sine mål – som regel afsløre den monadiske stråle.

Man kan eksempelvis følge de syv forskellige mennesketyper ind i en forretning og lægge mærke til, hvordan de handler. Hvis kunden i forvejen har foretaget at valg, og går direkte hen til den afdeling og disk, hvor tingen kan købes, kort afgiver sin ordre, venter roligt mens varen bliver pakket ind, betaler og går ud igen uden at se til højre eller venstre, udtrykker kunden 1. stråleegenskaber. Hvis kunden desuden bruger en del energi for at nå frem til disken, og hvis der ikke tages hensyn til andre kunder eller til ekspedienterne, og hvis kunden er lidt kort for hovedet, er det yderligere tegn på, at man står over for et menneske på 1. stråle.

En anden kunde tager derimod hensyn til andre kunders ønsker og rettigheder. Kunden lægger desuden mærke til træthed eller travlhed hos ekspedienten. Der vises forståelse for situationen, og kunden gør forsøg på at samarbejde – f.eks. ved at forklare, hvad varen skal bruges til. Hvis det efter en masse besvær alligevel ikke lykkes at finde den ønskede vare, og kunden enten giver en undskyldning eller køber en anden vare, vil der sandsynligvis være tale om et 2. stråle menneske.

3. stråle mennesket vil utvivlsomt have en plan for det, varen skal bruges til, f.eks. i forbindelse med boligindretning eller påklædning. Kunden vil også have en klar forestilling om den ønskede vares materiale, funktion, stil og farve. Kunden har udvalgt den specielle forretning, hvor der er størst sandsynlighed for at få varen. Valget vil være upersonlig, og kunden vil acceptere den vare, man tilbyder, udelukkende fordi den er i overensstemmelse med planen − eller den vil blive afvist, fordi den ikke er det. Hvis den rigtige vare findes, vil 3. stråle kunden som regel være indstillet på at betale den pris, der forlanges. Kun hvis kunden desuden er stærkt præget af 5. stråle, er der ikke tilbøjelighed til at diskutere prisen eller lade valget påvirke af, at man kan gøre en god forretning. Hvis ekspedienterne ikke har den ønskede vare, vil kunden nægte at handle uden at tage hensyn til ekspedientens følelser.

4. stråle mennesket vil uden tvivl være interesseret i varens udseende og skønhed. Det er en kunde, der kan bruge metoder, der er karakteristisk for alle stråler, i forbindelse med at planlægge og gennemføre en indkøbstur, men den dominerende faktor er skønhed og charme. Den behandling, ekspedienten får, vil næsten udelukkende afhænge af kundens humør og fysiske tilstand i det aktuelle øjeblik, og adfærden kan variere fra charmerende venlighed til total ligegyldighed overfor alle andres følelser end kundens egne. Præsentationen har stor betydning, når det drejer sig om det personlige farvevalg. Nuancer kombineres med stor dygtighed for at skabe en smuk farvesammensætning. Understrålerne vil utvivlsomt påvirke farvevalget – men den ægte kunstner vil sandsynligvis bruge enhver farvenuance for at opnå den virkning, som kunstneren forestiller sig. Hvis handlen afslører den kundetype, er der sandsynligvis tale om et menneske på 4. stråle.

5. stråle mennesket vil sandsynligvis være meget opmærksom på alle detaljer. Kunden vil ikke alene have en klar forestilling om valget i almindelighed, men også om genstandens eller materialets nøjagtige farve, facon og størrelse. Kunden vil ofte bruge en farveprøve som vejledning for ekspedienten og insistere på præcision. Prisen er vigtig. Varen skal være billig, og chancen for at gøre en god handel vil nogle gange påvirke valget. Kunden vil uden tvivl sammenligne med lignende varer i andre forretninger, og købe i den forretning, hvor varen er billigst. Ved betalingen vil kunden så vidt muligt lægge det nøjagtige beløb på disken – men hvis det ikke er muligt, får kunden penge tilbage, og de tælles omhyggeligt. Når 5. stråle mennesket skal ud for at finde og købe varer, og når det beder om andres hjælp til det, kan indkøbsturen stille store krav til den andens tålmodighed. Selv om den vare, der ønskes, kan fås i den første forretning, de kommer ind i, skal de alligevel ind i andre forretninger, hvor varer, der er næsten lige så gode, måske er på tilbud. Forvirringen og ubeslutsomheden kan være særdeles irriterende − især for vennen – navnlig hvis vennen har en kombination af 1. og 7. stråle i sin natur, for så er vennen i stand til at tage hurtige beslutninger.

6. stråle mennesket og deres medmennesker på 2. stråle vil sandsynligvis foretrække varer med varme farver. Hvis det ikke er besat af én bestemt idé eller påvirkes af et stærkt begær under handlen, vil det være venlig og hensynsfuld over for ekspedienten. Når det skal vælge varer, vælger det ofte det generelle snarere end det særprægede. Og 6. stråle mennesket er tilbøjeligt til at lade sig påvirke af de varer, der er udstillet, eller varer, som velargumenterende ekspedienterne prakker det på. Det er en kundetype, der sandsynligvis er langt mere usikker i sit valg end de mennesker, der er under indflydelse af 1., 3. eller 5. stråle. Derfor kan det være en kunde, der er lidt vanskelig at ekspedere. Det er en kunde, der har tendens til at lade sig påvirke af tilfældige episoder under indkøbsturen − og især af den behandling, det får af både ekspedienter og andre kunder. Irriterende situationer kan få det til at handle ulogisk. Det kan endda gå så vidt, at det af ren og skær fornærmelse ikke vil købe en vare, der tydeligvis er den helt rigtige.

7. stråle mennesket vil forsøge at opnå fuldkommenhed i alt, hvad de køber − især når det drejer sig om personlig påklædning, smykker og boligindretning. Man kan roligt kalde 7. stråle mennesket for perfektionist. Det mest karakteristiske ved mennesketypen er sansen for skønhed, elegance, funktionalitet og en vis pragt. Forholdet til andre mennesker minder om mennesket på 1. stråle. Det er naturligt for 7. stråle mennesket at være høflig, hensynsfuld og taknemmelig over for andre mennesker. Prisen har stort set ingen indflydelse på valget, og det har en vane med at lægge et større beløb end nødvendigt på bordet uden at ulejlige sig med at tælle de penge, det får tilbage. 7. stråle mennesket har en imponerende storsindethed i karakter og adfærd.

Mennesker på hver af de syv stråler har hver især en bestemt egenskab, som de betragter som særlig positiv. For 1. stråles vedkommende er det magt. For 2. stråle er det visdom. For 3. stråle er det forståelse. For 4. stråle er det skønhed. For 5. stråle er det kundskab. For 6. stråle er det hengivenhed over for ét mål. Og for 7. stråle er det orden.

Det er en fordel at kende strålerne, hvis man ønsker at forstå andre mennesker − især de mennesker, der har en anden holdning til tilværelsen, og som bruger andre metoder, når de vil skabe resultater, og når de stræber efter mål, der er anderledes end dem, man selv stræber efter. Hvis man har kendskab til strålerne, har man mulighed for at udvikle en vigtig karakteregenskab − nemlig en omfattende tolerance, der er funderet på en dybtgående forståelse af andre mennesker og nationer. Det er en karakteregenskab, der kommer til udtryk i nedenstående udsagn af Shri Krishna, hvor han taler som en inkarnation af Vishnu – dvs. 2. aspekt af Indiens hellige trimurti eller treenighed:

 

De-syv-temperamenter-01-Geoffrey-Hodson

 

”Uanset hvilken vej mennesket nærmer sig mig,

ad den tager jeg imod dem,

for uanset hvilken vej mennesket vælger, så er den min”.

 

 

 

 

_________________________________

Bhagavad Gita: 4. Samtale, 5,11

_________________________________

Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Download-fil: DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: DE SYV TEMPERAMENTER