Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV TEMPERAMENTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson

DE SYV TEMPERAMENTER (5 af 12)


Temperamenterne er en nøgle til forståelse af menneskets natur. Den skaber orden i den enorme forskelligartethed og i menneskets enormt mange potentialer.

DE SYV TEMPERAMENTER (5 af 12)

4. kapitel

TREDJE STRÅLE

 

3. stråle er en manifestation af 3. aspekt – dvs. Helligånden, fornyeren og omformeren.

3. stråles karakteregenskaber er opfattelsesevne – især når det drejer sig om grundprincipper som forståelse, dybtgående og fortolkende tanke, tilpasningsevne, taktfølelse, værdighed (en følelse, som er meget stærk hos 3. stråles mennesketype) og erkendelse af stilhedens styrke og værdi. En af de karakteristiske evner er talent for skabende tankevirksomhed. Mennesketyperne er filosoffen, organisatoren, diplomaten, strategen, taktikeren, den intelligente, nationaløkonomen, vekselereren, skakspilleren, dommeren, allegorikeren, fortolkeren og karikaturtegneren. Ledere som Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin, Bernard Law Montgomery, Erwin Rommel og Jan Smuts er gode eksempler på mennesker med en højt udviklet 1. og 3. stråle.

3. stråles ideal er fuldstændig forståelse, for Gud opfattes hovedsagelig som sandhedens princip. Usandhed, intellektuel sløvhed og mangel på forståelse er de største onder for 3. stråle mennesket. Den impuls, som driver 3. stråle mennesket frem, er ønsket om helt og upersonligt at forstå et emnes fundamentale principper og faktorer og at kombinere og bruge dem til en fuldkommen opfattelse og praktisk anvendelse. Det højeste mål er en dyb og fuldkommen indsigt i sandheden. Genialitet betragtes til dels som et biprodukt af kontemplation.

Når det drejer sig om at skabe resultater, er 3. stråle mennesket − til forskel fra både 1. og 2. stråle mennesket − tilbøjeligt til at trække sig tilbage fra problemet eller forhindringen i mental forstand, på samme måde som eneboeren gør det fysisk. 3. stråle mennesket går ind i den abstrakte tænknings bevidsthedsområde for at reflektere og meditere over spørgsmålet, indtil det har fået fuldkommen oplysning. 3. stråle mennesket får på den måde en forståelse af alle spørgsmålets faktorer, og det forstår syntesen af dem − og det er det, der skaber løsningen på problemet. I sit personlige liv lærer 3. stråle mennesket at ”opbrænde karma[1] i kundskabens ild”, og det opdager og bruger den åndelige alkymis principper, som forvandler modgang til lykke og fremgang. Alt det lave i menneskets natur forvandles til visdom og kraft. Som videnskabelig forsker vil 3. stråle mennesket være både alkymist og kemiker, astrolog og astronom, metafysiker, fysiker og matematiker. Det er et menneske, der skaber resultater ved hjælp af vedholdende, systematisk tænkning og en fuldkommen strategi og taktik. 3. stråle mennesket bruger både fældens og nettets metode, for det bruger enhver egnet metode uden hensyn til personlige tilbøjeligheder. Som lærer forklarer 3. stråle mennesket principperne, og samtidig opfordres eleverne til at formulere deres egne metoder ved hjælp af deres egen mentale kapacitet. 3. stråle mennesket laver bevidst ”huller” i informationerne og skaber endda forvirring for at få eleverne til at tænke, undersøge og forske. Den upersonlige holdning i deres søgen efter sandheden er tydelig.

3. stråle mennesket har en stærk fornemmelse af, at det er nødvendigt at have en komplet forståelse af alle livets forhold, og derfor er det ikke specielt lydhør overfor påtvungne moralbegreber. Det lytter hellere til indre erkendelser af begrundelserne for bestemte adfærdsformer. 3. stråle mennesket lærer også at fortolke og bruge omstændigheder som vejledere i sine metoder, og det afventer klogt begivenhedernes udvikling og logik. 3. stråles egenskaber viser sig tydeligt i den intellektuelle kompetence og visdom (hvis man kan udtrykke det på den måde) som Kristus brugte for at afvæbne de mennesker, der forsøgte at lokke ham i en fælde − især i spørgsmålet om betalingen af skat og i tilfældet med kvinden, der blev anklaget for hor. Det samme kom til udtryk i hans tavshed, dengang han blev anklaget. Sætningen ”Giv mig kløgt, så jeg agter på din lov”[2] er et perfekt udtryk for 3. stråles synspunkt, og målet er alvidenhed via enhed med den Ene Bevidsthed.

Man finder naturligvis også fejl og mangler hos 3. stråle mennesket, og de vigtigste er følelseskulde, individualisme, egoisme, ubeslutsomhed, (fordi det ser for mange sider af den aktuelle sag), indadvendthed, upålidelighed, kynisme, uvilje mod åbenlyst at gå ind for en sag, manglende vilje til at yde støtte i en krisesituation, bevidst og skrupelløs vildledning – eksempelvis den vildledning, som den nazistiske propagandaminister Joseph Göbbels gjorde sig skyldig i, bl.a. med sin mest kendte tale – Sportpalasttalen – hvor han erklærede ”den totale krig”. Desuden kan 3. stråle mennesket vise falskhed, snuhed og tendens til at lægge for stor vægt på form, detaljer og system, og dermed tilsidesættes ånden og livets højere mål. Omvendt ser man nogle gange en tendens til at leve for meget i princippernes, de langsigtede planers og idealernes verden, og det resulterer i en tilbøjelighed til at blive upraktisk og verdensfjern.

Den falskhed, som 3. stråle mennesker kan give udtryk for, kan illustreres med en udtalelse af en diktator, som iflg. The Times engang skrev: ”En diplomats ord skal ikke have nogen relation til handlinger – for hvilken slags diplomat ville det ellers være? Positive ord er en maske, der skal skjule ondskabsfulde handlinger. Ærlige diplomater kan sammenlignes med tørt vand eller træagtigt jern, som begge er en umulighed”.

Man skrev følgende om afdøde feltmarskal Jan Smuts:

”I begyndelsen af sin embedsperiode som premierminister i Den sydafrikanske Union havde general Jan Smuts planer om at holde en tale i parlamentet. Han tilkaldte sin sekretær og sagde: ‘Gå hen på biblioteket og skaf mig nogle statistiske data til belysning af nogle af de ting, jeg vil tale om’. Syv timer efter kom sekretæren tilbage og sagde: ‘General, der er intet menneske i verden, som kan skaffe de ønskede oplysninger på mindre end fem år:’ Næste dag rejste generalen sig op i parlamentet og holdt en enestående tale. Han underbyggede hvert enkelt punkt i talen med en overflod af statistiske detaljer. Alle var meget imponerede, men sekretæren var den mest imponerede. Da generalen var kommet tilbage til sit kontor, spurgte, sekretæren: ‘Hvor i alverden havde De alle de overraskende statistiske oplysninger fra’? General Smuts svarede: ‘De sagde til mig, at ingen i verden kunne samle informationerne på mindre end fem år. Så foretog jeg nogle løse beregninger og tænkte, at det ville vare mindst lige så længe, inden nogen ville være i stand til at undersøge sandheden af det, jeg oplyste i talen’”.[3]

Den største lidelse 3. stråle mennesket kan blive udsat for, er at blive betragtet som inkompetent eller på afveje − eller at befinde sig i intellektuelt mørke, lide nederlag og blive frataget sin værdighed − ikke mindst ved ”at tabe ansigt”.

Princippet på menneskets bevidsthedsniveau er højere manas[4] eller den abstrakte intelligens − kausallegemet[5] − dvs. legemet for menneskets sjæl. Farven er smaragdgrøn. Ædelstenen er smaragden. Og det abstrakte tankesinds 3. stråle svarer til 5. stråle − det konkrete tankesinds stråle. Symbolet er en trekant. Mens 3. stråle mennesker vil være tilbøjelige til at beskæftige sig med de store livsprincipper, f.eks. med filosofi og metafysik, vil mennesker på 5. stråle forsøge at få detaljeret naturvidenskabelig viden, og bruge erkendelserne på den fysiske tilværelse. Blandt kunstarterne repræsenterer 3. stråle poesien, som opleves som mental musik eller det fuldkomne sprog.

Den kaldæiske religion med dens astrologiske grundlag og praksis er først og fremmest udtryk for 3. stråles natur. De filosofiske og metafysiske aspekter af alle verdensreligionerne repræsenterer 3. stråles indflydelse.

Blandt opdagelsesrejsende er Robert Falcon Scott berømt for sin naturvidenskabelige ledelse og Roald Amundsen er kendt for hurtig og effektiv fremrykning. I begge tilfælde er der tale om fremragende organisationstalent, som er udtryk for udviklede 3. stråle egenskaber. I nutiden må generaler ikke alene være i stand til at udtrykke 1. stråles egenskaber, men de skal også have 3. stråles evner for strategi og organisation. Et godt eksempel er feltmarskal Bernard Law Montgomerys omhyggelige og præcise planlægning. Han havde for vane altid at sikre sig, at alle de styrker og forsyninger, som var nødvendige for en sejr – bl.a. kontrollen over luftrummet − var til rådighed, inden han begyndte sine operationer. Han studerede også sin modstanders karakter meget omhyggeligt, og han havde eksempelvis under sit ørkenfelttog et billede af Erwin Rommel i sin beboelsesvogn. Han havde flere andre 3. stråle egenskaber, og man kan f.eks. nævne hans hyppige brug af afledningsmanøvrer for at narre fjenden. Han havde også evnen til hurtigt at ændre hele sin planlægning, hvis der var behov for det, og det gjorde han f.eks. dengang han angreb Marethlinjen. Han havde evnen til at placere de rigtige divisioner på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Hans havde enorm selvtillid, og det medførte, at han brugte alle midler til at give modstanderen dødbringende slag.

Familien Cavendish’[6] motto, ”Cavendo tutus”, der betyder ”sikkerhed via forsigtighed”, er et godt eksempel på en 3. stråle egenskab. Og nedenstående begivenhed er et andet eksempel på 3. stråle i aktion. Den er fortalt af Paul Marcus, og den handler om en katolsk præst, der viste 3. stråles taktiske begavelse og hurtige tilpasningsevne i en vanskelig situation:

”Blandt gæsterne ved en middag, som mine forældre fornylig gav, var der en rabbiner og en katolsk præst. Da selskabet var gået til bords, blev man stillet over for et tilsyneladende uløseligt problem: Hvem skulle bede bordbønnen? Alle gæsterne så konfliktsky ned i deres tallerkener, og min mor og far anede ikke, hvad de skulle sige. Da pinen var på sit højeste, så præsten sig omkring ved bordet og sagde: ‘Hvis man ikke har noget imod det, vil jeg gerne fremsige en gammel jødisk bøn’. Alle bøjede hovedet, og præsten bad en bordbøn – på hebraisk”.

 

 

 

_________________________________

[1] Karma er årsagssammenhængens, ligevægtens og kompensationens lov, for i kraft af karma skaber enhver aktion en lige så stor og modsatrettet reaktion.

[2] Salmernes Bog, 119,34

[3] The Times − Merryle Stanley Rukeyser.

[4] Manas er tankesindet eller menneskets mentale evne, som gør det til en intelligent og moralsk skabning. Manas adskiller mennesket fra dyret.

[5] Kausallegeme er sjælens legeme, der befinder sig på sjælens eget plan − kausalplanet – som er det abstrakte intellekts plan.

[6] Medlemmer af Cavendish-familien har titlen Hertug af Devonshire, som er en titel i Peerage, England.

_________________________________

Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Download-fil: DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: DE SYV TEMPERAMENTER