Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-08-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (4 af 5)


Adgang til sjælsplanet kræver, at mentallegemet afkastes. Personligheden er nu helt forsvundet, og mennesket er igen et med sin sjæl.

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (4 af 5)

1. underplan

 

Endelig er der 1. underplan – det højeste på sjælsplanet. Sjælsplanet er den abstrakte tænknings plan. Her befinder man sig i idéernes egen verden. Tanken er grundlaget for al skabelse, og på dette plan kendes de esoteriske hemmeligheder bag skabelsen.

Forbeholdt Hierarkiet

Det er overhovedet ikke realistisk at snakke om 1. underplan for almindelige mennesker, for det kræver så høj åndelig udvikling at have blot en smule bevidsthed på dette plan, at det faktisk er forbeholdt Hierarkiets medlemmer. Her møder man kun meget få fra menneskeheden, men man kan møde mestrene og deres højt udviklede disciple – de indviede. Hvordan de oplever dette eksistensniveau, ved man ikke, for det er ikke muligt at finde fysiske ord, der kan beskrive formerne, farverne og lydene på dette plan – eller på sjælsplanet i det hele taget.

Laveste underplan i planetens mentallegeme

På 1. underplan kommer man for første gang i kontakt med et plan, som har forbindelse til det kosmiske. Det øverste sjælsplan udgør mentalplanets atomare niveau, og det udgør det laveste underplan for den planetariske Logos’ mentallegeme. Mange af de skabninger, man finder på dette niveau, kan derfor ikke beskrives med fysiske ord og begreber. Det er derfor nødvendigt at forbigå dem og koncentrere sig om de beboere, der hører til menneskehedens egen begrebsverden.

Alle illusionsslør er fjernet

De mennesker, der befinder sig på dette underplan, har fuldført menneskets mentale udvikling. Derfor gennemlyser det højere selv de lavere niveauer. Al identifikation med personligheden er borte. Alle illusionsslør er fjernet. Den lavere natur betragtes og bruges som et redskab i uselvisk tjenestearbejde. Sjælskontakten er permanent, og den vil fortsætte liv efter liv. Her oplever man ikke, at man lever mange liv, men at der kun er ét liv.

Skaber eller beliver tankeformer

Når mennesket engang fungerer fuldt ud i sit sjælslegeme, er bevidstheden øjeblikkelig og fuldstændig aktiv på ethvert niveau i de lavere verdener. Man kan derfor bevidst bygge tankeformer eller belive eksisterende tankeformer ved at tilføre energi, og på denne måde inspirere og undervise på de lavere niveauer.

Indvirker på sjælene

Det samme gør mestrene. Deres vejledende og inspirerende indflydelse strømmer fra dette høje plan, når de arbejder for menneskehedens evolution. De påvirker ikke menneskenes personligheder, men stimulerer menneskesjælene direkte i et forsøg på at fremme deres vækst. Sjælene forsøger at overføre mestrenes inspiration til personlighederne i inkarnation. Når mennesker i inkarnation får geniale idéer, som på afgørende områder ændrer vilkårene i menneskeheden til det bedre, stammer de som regel ikke fra deres egen bevidsthed, men fra mestrene, som har benyttet deres sjæle som mellemled.

Ingen er udvalgte

Overordnet kan man sige, at mestrene ikke udvælger bestemte mennesker, der skal modtage bestemte idéer, som man ønsker manifesteret i den fysiske verden. Ligesom Solen altid lader sit livgivende lys strømme ud over alt og alle, udsender mestrene deres livgivende inspiration fra deres center, og enhver, som er i stand til at modtage inspirationen, vil kunne modtage den og omsætte den til handling.

Arupa-devaer

På alle tre niveauer af sjælsplanet findes hærskarer af de såkaldte arupa-devaer – dvs. formløse devaer. Denne formløshed er relativ. Det skal forstås sådan, at de ikke har noget fastere legeme end det kausale. Deres liv er så forskelligt fra menneskets, at det ikke kan beskrives med menneskeord. Fra åndsvidenskaben hører man, at arupa-devaerne er knyttet til ledelsen af verdenerne, racerne og nationerne.

Sjælen er en mester på sit eget plan

Hos Alice A. Bailey kan man læse, at sjælen er en mester på sit eget plan. Fordi mennesket er sin sjæl, kan det fejlagtigt fortolkes sådan, at alle menneskesjæle skulle have nået mesterstadiet. Men hvis det var tilfældet, ville sjælen have fuld kontrol over sine lavere legemer og bevidsthedsniveauer, og der ville ikke være behov for yderligere udvikling. Det er derfor indlysende, at denne information skal forstås på en anden måde.

For at forstå dette udsagn, må man skelne mellem menneskets sjæl, som er bevidsthed og sjælslegemet, der rummer bevidstheden. Menneskets sjælslegeme er en deva, der stiller sit stof eller legeme til menneskets disposition under evolutionen. Denne deva kaldes også "solenglen" i den åndsvidenskabelige litteratur. Det er denne deva eller solengel, der i sin udvikling er nået til et niveau, der svarer til en mesters, mens den iboende bevidsthed – menneskets sjæl – endnu kun er på vej mod mesterskab.

Konflikten mellem det lavere og det højere

Menneskets lavere legemer er også devaer, som sjælen eller bevidstheden iklæder sig under inkarnationen. Der er imidlertid en afgørende forskel på de devaer, der udgør det fysisk-æteriske legeme, astrallegemet, mentallegeme og "solenglen", som udgør menneskets kausallegeme eller sjælslegeme. Udviklingsvejen for de lavere legemers devaer er den, der kaldes involutionsvejen. Disse devaer søger nedad mod grovere vibrationer eller stadig tættere stof. De vikler sig ind i stoffet. Menneskets bevidsthed, der tager ophold i disse legemer under inkarnationen, er på evolutionsvejen eller udviklingsvejen. Mennesket forsøger at vikle sig ud af stoffets greb. Mennesket er derfor på vej opad mod tiltagende åndelighed. Dette opadgående træk skabes af solenglens høje vibrationer. Og det er forklaringen på menneskets problem. Mennesket befinder sig i spændingsfeltet mellem den lavere og den højere natur.

Hvis man identificerer sig med de lavere legemer – hvis man tror, at man er sin krop, sine følelser eller tanker – vil legemernes naturlige udviklingsretning trække bevidstheden væk fra sjælen. Hvis man identificerer sig med sjælen, vil man følge menneskets rigtige udviklingsvej, som til sidst vil resultere i fuldstændig identifikation med det, mennesket i virkeligheden er – sjælen. Mennesket er ikke længere en personlighed, der ydmygt betragter sjælen. Personlighedens bevidsthed smelter sammen med sjælens.

Resultatet forstås

Først når bevidstheden er trukket helt tilbage fra identifikationen med de lavere legemer, og igen er centreret i sjælen, forstås det endelige resultat af den afsluttede inkarnation. Livet ses som en helhed, og det bliver nu tydeligt, hvilke egenskaber man har erhvervet i inkarnationens prøvelser. Samtidig begynder man at få bevidsthedsglimt af, hvad det afsluttede liv vil betyde for næste fødsel og inkarnation. Der er dog ikke tale om en klar og detaljeret viden om det kommende liv.

Planlægger den næste inkarnation

Sjælen vurderer den samlede udvikling, og begynder nu at planlægge den nye inkarnation på det nye grundlag. Man skal ikke forestille sig, at der lægges store, komplicerede og detaljerede planer. Planen for inkarnationen er ofte meget enkel. Med assistance fra en repræsentant fra Karmas Herrer udvælges en enkelt eller nogle få karaktersvagheder, der skal arbejdes med i den nye inkarnation.

For det gennemsnitlige menneske tegner der sig blot nogle svage tendenser, og en tåget fornemmelse af hovedformålet med næste liv toner frem, men visionerne vil først og fremmest være udtryk for de karmiske belæringer, der venter. Det mere bevidste menneske er bedre til at forstå kendsgerningerne og påskønne det, der er sket. Det højt udviklede menneske vil sammenligne det afsluttede liv med andre liv og værdsætte den fremgang, der er opnået på udviklingsvejen. Desuden vil det selv deltage i planlægningen af det kommende liv.

Højt og lavt forenes

Efterhånden som evolutionen fortsætter, vil livet efter døden forme sig sådan, at opholdet på de astrale og mentale planer gradvis bliver kortere, mens livet i de højere regioner bliver stadig længere. Til sidst smelter bevidstheden sammen, sådan at det højere og det lavere bliver forenet i en syntese. Det betyder, at man ikke længere er i stand til at pakke sig ind i en tankesky, som repræsenterer selvskabte begrænsninger. Til sidst kan man opleve hele den store og fantastiske himmelverden.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE